Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jé té stěny súsedovy, leč s jeho odpuštěním. Protož ačkoli stěna byla by obecnie oběma súsedoma, avšak poněvadž ten, jenž byl napomanut ji opraviti časně, když bylo potřebie, zmeškal jest, práva užívaní, kteréž prve měl, potom viece mieti nebude, a to právo trvá toliko do času té stěny, nebo když ona padne, jestliže ten, jenž jest prve opravy učiniti netbal jest, hotov by byl s súsedem jinú stěnu postaviti, dobude sobě opět k užívání té stěny práva starého.

Jestliže po vypálení neb zpuštění

o stěnách mezi domy stavějících pochybováno bylo by, rozkázáno bude každému hospodáři, aby do domu jda, stěnu s pravé strany k svému užitku s súsedem obecní dělal, leč by kteří súsedé chtěli dvě stěně mezi sebú dělati.

O vyměřováni měštišť krajních a potvrzení pokoje

Když se vyměřují miesta nových městišť neb mezi, tomu, jemuž se dostane dědičstvie na rohu kraje, většie miesto bývá dáno než druhému v prostředku sedíciemu, nebo takoví na kraji sediece pokoj obecní mají činiti na své penieze týmž právem.

O staveních jelikožto ke škodě

O stavení, ješto se bořiti chtie, jestliže se odtud škody bojie, má se odpověd státi o budúcie škodě, protož navrácenie škody již učiněné (leč osvědčenie předejde) nebude dlužen té žalobě.

O voknách k súsedu

Od súseda na dvuor druhého súseda okna nemají býti, protož byla li by udělána, mohú od súseda býti zahrazena, na číž dvuor byla by postavena. O statku o právu vysazovánie znovu hledaj dole o světlech. {o voknáchneb světlostech}meziřádkový přípisek mladší rukou

Kapitula o pokutách

Pokuty od jisce obžalovaného rychtář hned po dokonání súdu bráti nemá, ale žádá li obžalovaný, má jemu prodlenie dáno býti za 14te dní. A písař súdu pilně má takového zapsati a diel městu příslušející, když ten čas přijde, purgmistru má vepsati neb vydati.

O pokutě vraždy

Ačkoli při skládání vraždy padesáte funtóv šacují se za 30 kop, avšak v jiných pokutách má za 20 gr počten býti. A vedlé toho šacovány buďte mnohé pokuty, jenž jménem funtóv v starých práviech jsú sepsány.

O milostech

Opět znamenaj, že všeliké pokutě milost najviec má býti učiněna pro ženské pohlavie.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).