Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

byl s manželkú cizí, nebo tehda k žalobě muže jejieho soud podstúpí. Opět bez pokuty bude hospodář domu smlúvaje strany o dluhy. Opět znamenaj, že rychtář nebude jmieti žádných pokut, ač obžalovaný žalobám žalobce také v hlavních přech moci spravedlnosti právem přísežným svědkuom nebo jinak se odchýlí. Opět přísežní nejsú zavázáni ku pokutě, ač při výnosu soudu nesjednávají se.

Opět pokuty jiné nebude platiti, ktož z rady vyvržen bude konšelské, ale jinéť by bylo, jestliže by zjevně neb před soudem neb množstvím lidu přemožen byl z takového přestúpenie ku pohoršenie jiných přísežných. Bez pokuty přísežní druhdy svářie se slovy v radě vespolek, ale jinéť by bylo, jestliže by před soudem neb v přítomnosti množstvie slova byla nepočestná. Opět bez pokuty přísežní druhdy tepú lehké osoby.

O pokutách školních mistróv

Ač by který mistr učedlníka svého zbil až do vylitie krve aneb tepa jej zabil by, přáteluom a rychtáři dosti učiní na pokutě, nebo nic viece než 12 ran učedlníku nemá dáti.

Ktož přísežné štrafuje neb rychtáře

Pokutu 72 malých haléřóv zaplatí, ktož by rychtáře neb přísežné štrafoval sám skrze se neb skrze řečníka svého, ač k tomu mlčí, protož někto přestúpí tieže neb zaviní sám mluvě, nežli mlče slovóm druhého povoluje. A rychtář též jako i strany mlče mohú zmeškati svá práva.

O pokutách, ač kto chtěl druha uraziti, by pak neurazil

Ktož druha chtěl uraziti a neurazil jest, má jej ukojiti muži počestnými. Rychtáři však za pochybenie přísahy 5 gr., ač jest byl soud zavitý, jinak toliko jeden gr. má dáti. A znamenaj, že toliko dobrovolná zaviněnie pokutu trpie, avšak ač by opilý dopustil se neslušné věci a někoho by urazil, uraženému i rychtáři k pokutám jest zavázán.

O prvosti pokut a jich slibuov

Dosti učinění uraženého má předjíti pokuty, a jestliže by skrze pokuty slib stal se, slib stane.

O pokutách, ač se přísežní štrafují vespolek a lají sobě.

Jestliže přísežní štrafují se, vespolek sobě lajíce a mlčeti nechtiece, každý lající zaplatí pět funtuov, a jestliže přísežní mlčí, každý zaplatí jeden funt a dostatečno jest.

O pokutách řečí před přísežnými

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).