Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Ktož druhému jakžkolivěk žalo

vati nedopustí, zaplatí pokutu jemu od přísežných vedlé velikosti pře uloženie.

Pokuta vraždy

Vedlé obyčeje rozličných měst jest 30 kop neb hřiven, protož pro ušlechtilý úd, jakožto pro třetí čest těla 10 kop pokuty slušně buď zaplaceno. Usúzeno jest kutenským neb horníkóm léta páně 1351ho za vraždu 7 hřiven, z nichžto rychtáři pět a přísežným dvě se dostanú. Opět pro ránu v bitvě 3 hřivny, rychtáři dvě a přísežným jedna.

O rozdielu pokut, že jsú rozličné

Některé jsú pokuty ubrmanské, jenž německy slove gemacht wandl,cizojazyčný text t. ktož nezachová ustavenie městského, a ty jsú rozličné. Jiné jsú pokuty, jenž slovú súdné, t. ran a jiných přestúpenie, a i ty jsú rozličné. Pro první rychtáři dostane se třetie čest, pro druhé rychtář vezme toliko, což naň příslušie týmž právem.

Znamenaj,

že pokuta 60ti funtóv toliko bývá vzkládána pro najtěžšie viny, jako ač by kto druhého kacéřem, lúpežníkem, falešníkem neb jiným podobným zlým slovem před přísežnými zmazal by a snad proto dřieve tresktán jest a nepřestává, zaplatí pokutu předepsanú, a dřieve řečená pokuta vedlé počtu přísežných roste i umenšuje se, nebo bylo li by přestúpenie před šesti, menšie jest pokuta, nežli před 12ti, leč by přieliš těžká vina byla, a rychtář třetí čest od nie má vzieti.

Pokuta buď placena z vlastnieho sbožie

Opět znamenaj, že pokuty mají placeny býti z vlastnieho sbožie a ne z sbožie, jenž by někto znovu kúpil a nezaplatil, nebo taková sbožie mají býti tomu navrácena, od něhož je kúpil.

Opět rychtáři ne hned se dostane pokuta pro ukrocenie slov našich, leč by takové neslušnosti staly se před přísežnými, jimžto hodně nemá odpuštěno býti. Svědkové neplatie pokuty, kteříž nedotýkajíce se kříže od rychtáře na jich duši jsúc otázáni seznávají, aniž která strana k nie jest zavázána. Opět nenie zavázán ku pokutě, ktož by steury, t. pomoci, neb ungeltu zmeškal dáti, nebo takové zmeškánie úředníkóm panským má býti připsáno. Opět slova z kunštu před přísežnými propověděná nemají pokuty jmieti, neb za kunšt slušně mají počtena býti. Opět bez pokuty bývají biti měšečníci a zloději, nemá však krev jich prolita býti, leč by nad ním soudná moc jmiena byla. Opět bez pokuty peněžité bude, ač vlastní muž byl by zastižen s svobodnú ženú, ale jiné by bylo, ač by lapen

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).