Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O založení nové vsi a právu

Opět ten, ktož znovu ves vysazuje, muož lidem odjinud přichodícím dědičstvie v takové vsi zapsati, ač by koli taká zbožie k takovým lidem nebyla dědičně připadla. Ale však ani ten, ktož sesedlý, ani pán vsi, ani sedláci ve vsi nemohú k své vóli ke škodě obecniemu právu zemskému nového práva sobě naleznúti neb ustanoviti, ale mají se poddati některému právu obecniemu a potvrzenému, jemuž jiné přísedície vsi jsú podddány.

Stavenie znovu proti rozkázaní rychtáře a přísežných nemá stavěno býti

Když mezi dvěma súsedy, z nichž jeden kúpil bieše duom od svého rychtáře, róznice za dlúhý čas bieše, přísežní z téhož města jsú naučeni: cožkoli po zápovědi nového stavenie bylo by vzděláno, má zkaženo býti, nebo takáť jest moc zápovědi rychtářovy a přísežných, že před odpuštěním neslušie žádnému proti tomu učiniti.

Zápovied stavenie má býti v ten

čas a netoliko tomu pánu, ale také i dělníkóm, a což by kto v té zápovědi vystavěl, to má na svój vlastní náklad zbořiti, a ačkoli někomu mohlo by zbráněno neb rozkázáno býti, aby nového stavenie nedělal, avšak řiedké jest, aby jemu bylo bráněno, aby nevzdělával starého. Opět ač by kto stavěl se na obecnie cestě a na obci, muož rychtáři rozkázáno býti, aby nedopúštěl. Opět všeliký, ktož stavie, muož prst, piesek, hlínu aneb což takových věcí jest, na ulici neb na cestu obecní, dokudž nevyveze, sypati a skládati bez všelijakého odporu súsedského.

De execione … domus appelllationemcizojazyčný text

Ortel pánuov pražských vyrčený k žádosti pánuov z brodských, když by který súsed v městě statek maje duom svój chtěl nad druhého súseda duom vyvýšiti a druhého vuole pro nedostatek s ním se vrovnati nebyla, tehda ten, ktož stavie, má na svój groš bez útisku a bez zádavy jeho buď zeď výš neb stavenie vyzdvihnúti, a té povýšené zdi dobrým svědomím náklad v paměti sobě utvrditi pro to, ač by kdy z nadělenie božieho súsed obapolný s ním se chtěl sjednati a vrovnati, aby té zdi polovici zaplatil, neb s ním se o to přátelsky umluvil podlé vuole jeho, ač chce v tom polovici pravú jmieti.

O stavení sráčuov, kuchyní a věcí k těm podobných

Jeden měštěnín, když druhému svému súsedu zhajoval jest stavěti sráče, zda li na 4 nohy od své zdi, ortelováno jest v soudu takto: ač od plotu nemazaného neb dřevěné stěny sráč zdáli na 4 nohy

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).