Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jejieho Martina z statku po něm zuostalého obeslal jest a před súd připravil. A ona paní Děmuta k své straně zpět mluvieci, {vdáním bez vuole starších dílu svého neztratí}marginální přípisek mladší rukou že dcera jejie Anna proti vóli její ani žádavši ani obdržavši jejieho svolenie z domu jejieho vyšedši tajně dopustila se jest s Albrechtem manželsky zdáti, a že by proto dieluov svých dědičných slušně zbavena býti.

Usúzeno jest konečně, že bez otporu duovoduov panie Děmuty dcera jejie Anna z řečeného manželstvie tajně sešlého dielu z statku otce svého na nie dědičně příslušející nikoli jest neztratila, jakž stará práva měscká okazují, že manželstva mají býti dobrovolná a nepřinucená, nebo na vuoli jest všelijaké ženy vdáti se, za kohož se jie líbí.

O staveních a vysazení znovu nebo štěpenie vuobec

Některací žádajíce naučeni býti o vysazení vsi znovu a o štěpení stromóv, naučeni jsú o svrchupsaných věcech: Najprvé aby znamenajíce měštiště krumfešt svój každý zakládal v přítomnosti súseda svého vidúcieho, též i meze polnie dělal s svědomím souseda svého.

O plotiech a ohradách

Opět pán ohraď dvór a pokojný učiň, jinak škodu, kteráž z takového netbánie skrze něho súsedu jeho na osení, zelí a k tomu podobných věcech stala by se, on zaplatí. Ale škoda, kteráž od cizieho dobytka v jeho dvoře, kteréhož jest plotem neopletl, přihodila by se, strpěti má. Opět ten, ktož plot dělá, koncovie aneb ratolesti prútie neobracuj na dvuor súseduov.

O kamniech, krmnícech, prevétiech

Opět kamna a miesta, kdež se oheň chová, prevéti a maštale neb krmníci na puol čtvrty nohy ot plotóv buďte stavěni.

Opět ohniště tak buď hlinú obmazáno, aby jiskry neleťaly na dvór ke škodě súseda jeho.

Opět prevét má kopán býti na vlastniem dvoře a pod zemí na dvór súseda nemá veden býti.

O štěpiech

Opět štěpové neb stromové zahradní buďte štěpováni tak daleko od plotu, aby ratolesti od něho visície zahrady súsedovy slunečného blesku nezbavily, nebo přihodí li se to, ovotce těch ratolestí s súsedem, jehož zahradě stiení, má děleno býti, anebo od pána toho štěpu odřezáni buďte, ač by toho soused nechtěl zbaven býti.

O komíniech

Opět kováři, pekaři a těm podobní řemeslníci, jenž při svých dielech ohně často užívají, dým téhož ohně v komíně neb v stavení k tomu zvláště udělaném nad střechu v povětřie mají vyvésti, aby pod střechú jsa přikryt rozejda se súsedóm škodu čině nepokoj by jim činil neb škodu.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).