Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[200r]číslo strany rukopisubyl s manželkú cizí, nebo tehda k žalobě muže jejieho soud podstúpí. Opět bez pokuty bude hospodář domu smlúvaje strany o dluhy. Opět znamenaj, že rychtář nebude jmieti žádných pokut, ač obžalovaný žalobám žalobce také v hlavních přech moci spravedlnosti právem přísežným svědkuom nebo jinak se odchýlí. Opět přísežní nejsú zavázáni ku pokutě, ač při výnosu soudu nesjednávají se.

Opět pokuty jiné nebude platiti, ktož z rady vyvržen bude konšelské, ale jinéť by bylo, jestliže by zjevně neb před soudem neb množstvím lidu přemožen byl z takového přestúpenie ku pohoršenie jiných přísežných. Bez pokuty přísežní druhdy svářie se slovy v radě vespolek, ale jinéť by bylo, jestliže by před soudem neb v přítomnosti množstvie slova byla nepočestná. Opět bez pokuty přísežní druhdy tepú lehké osoby.

O pokutách školních mistróv

Ač by který mistr učedlníka svého zbil až do vylitie krve aneb tepa jej zabil by, přáteluom a rychtáři dosti učiní na pokutě, nebo nic viece než 12 ran učedlníku nemá dáti.

Ktož přísežné štrafuje neb rychtáře

[200v]číslo strany rukopisu

Pokutu 72 malých haléřóv zaplatí, ktož by rychtáře neb přísežné štrafoval sám skrze se neb skrze řečníka svého, ač k tomu mlčí, protož někto přestúpí tieže neb zaviní sám mluvě, nežli mlče slovóm druhého povoluje. A rychtář též jako i strany mlče mohú zmeškati svá práva.

O pokutách, ač kto chtěl druha uraziti, by pak neurazil

Ktož druha chtěl uraziti a neurazil jest, má jej ukojiti muži počestnými. Rychtáři však za pochybenie přísahy 5 gr., ač jest byl soud zavitý, jinak toliko jeden gr. má dáti. A znamenaj, že toliko dobrovolná zaviněnie pokutu trpie, avšak ač by opilý dopustil se neslušné věci a někoho by urazil, uraženému i rychtáři k pokutám jest zavázán.

O prvosti pokut a jich slibuov

Dosti učinění uraženého má předjíti pokuty, a jestliže by skrze pokuty slib stal se, slib stane.

O pokutách, ač se přísežní štrafují vespolek a lají sobě.

Jestliže přísežní štrafují se, vespolek sobě lajíce a mlčeti nechtiece, každý lající zaplatí pět funtuov, a jestliže přísežní mlčí, každý zaplatí jeden funt a dostatečno jest.

O pokutách řečí před přísežnými

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 5 měsíci a 28 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).