Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O témž, kterak se v soudu má jmieno býti, když několiko rukojmí slíbí komu nerozdielně

Usúzeno jest konečně: jestliže dva dlužníky slíbíta {rukú nerozdielnú ktož slíbí}marginální přípisek mladší rukou kterému věřiteli za některaký dluh společně nebo nerozdielnú rukú, ten věřitel, když čas přijde placení, má oba dva napomenúti. A jestliže jemu nezaplatie, móž, zproště jednoho, od druhého vcele dluhu dobýti, poněvadž jsta se oba k zaplacení jednostajně zavázala. Týž však má svého spoludlužníka, jehožto věřitel prosta jest nechal kteréhož zdielu naň příslušného, těmi obyčeji, jakož na dlužníka slušie, muož připuditi k zaplacení obyčeji spravedlnosti příslušnými.

O témž jelikožto k ležení

Přemietáno jest od sudieho rady, poněvadž právo staré městské jest, že žádný vězně jatého nemá vésti z města, ačkoli někto slíbil by věřiteli plniti leženie v jiném miestě a napomanut jsa od něho neučinil by toho, {nemá žádný vezně pro dluh z města vésti}marginální přípisek mladší rukou avšak nemá jemu dán býti, aby nesen byl z města, než žádá li spravedlnosti ten věřitel, ta se má jemu v městě státi. A též nápodobně v jiných výmienkách slibóv zvláštních spravedlnost a obyčej městský se zachovávaj.

O škodách proležalých

Když Václav a Jan do Prahy jsú byli povoláni ku plnění leženie, jakož jsú společně slíbili,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).