Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

předchodí, nébrž bojí li se žalobník, aby jemu od soudu neodšel, muož jej každý den biřicem pohnati, aby jemu odpoviedal v soudu po pohnání najprv příštiem.

Opět najme li člověk své dědičstvie jinému, tehda k odpoviedaní s toho dědičstvie ne ten, ktož je najal, ale ktož jest vládař dědičstvie, prve má k soudu pohnán býti. {Odejde li nájemník}marginální přípisek mladší rukou A nenie li přítomen a snad v jiném soudě sedě obydlé má, tehda listy rychtáře a přísežných, aby se ten den postavil k soudu, má povolán býti.

Poručník neb zprávce za sirotky stój ku právu

{poručník odpoviedaj za sirotky}marginální přípisek mladší rukou Opět ač kto děti malé ostavie dědice na smrti, i dědice i jich sbožie některému člověku věrohodnému jakožto zprávci a obránci poručí, chce li kto žalovati na ty dědice a z sboží, nemá jich k soudu hnáti, ale radějí zprávci a obránci.

O póhonu měštěnína

{o odpoviedaní meštěnína}marginální přípisek mladší rukou Opět měštěnín maje vlastnie siedlo neb obydlé, ačkoli před soudem od žalobce byl by nalezen, však nebyl li jest ten k tomu miestu pohnán, k žádným žalobám nebude odpoviedati.

Póhon předcházie zapsánie vedlé rozličnosti pře a soudu

V městském právě trój póhon má předjíti zapsánie, rozdielně však nebo v prostých soudiech ve třikrát 14 dnech třikrát bývá pohnán ten, ktož má zapsán býti, leč by pře usmrcenie byla, nebo tehdy téhož času póhon slovy třikrát se předkládá a hned v témž soudu se koná a zapsánie děje se a to v prostých soudiech. Ale v zavitých soudiech tři dni pořád zběhlé psanec se pohoní a čtvrtý den vedlé zapsánie bývá odsúzen. A jestliže by psanec po trojím zapsání v soudu by se postavil, bez dalších cíluov neb odkladuov a soudóv k žalobám obyčejem očištěnie, obráněnie neb jiným obyčejem, jenž by jemu potřebný byl, odpoviedati bude.

Nebývá třikrát pohoněn, ktož pokoj skutky ruší

Usúzeno jest, aby ktožkoli pokoj od rychtáře uložený přerušil by skutkem před očima přísežných, a utekl by, proto hned první soud byl zapsán.

O póhonech k soudu

Jestliže člověk pro kterú příčinu potřikrát k soudu po tři pořádné soudy maje býti pohnán, prvním póhonem doma byl by zastižen a nalezen, ač by potom dvú póhonú potomních se schoval a doma nebyl nalezen, takoví však póhonové moc obdržie pevnosti a strana odporná {právo pro nestání}marginální přípisek mladší rukou na něm v třetí soud obdrží a dosáhne, čehož miení.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).