Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

námi, že čas, jakž ten kuoň ztratil jest, dvě létě jsú minuly, a potom před soudem v žalobě své tři léta jest jmenoval. I jest otázka, má li toho vyznánie změněnie jemu ke škodě býti. {rozsudek toho}marginální přípisek mladší rukou Na to odpovědieno jest konečně, že bez otporu prvnějšieho vyznánie, jenž jest před přísežnými v rozmlúvaní jakožto před rádcemi, kteřížto což by tu slyšali, věrně mají při sobě zachovati a nezjevovati, předpověděný žalobník učinil jest druhé vyznánie před soudem, kteréž moc má, a vedlé toho má se jemu spravedlivé státi. Avšak v hlavních přech, jakož jsú zlodějstva, vraždy a k tomu podobné, ač by strana s rozmyslem před přísežnými v rozmlúvaní některé věci k tomu příslušné pravila a potom před soudem takových věcí zapřela by, na to přísežní pilně pomyslé, aby straně otporné stalo se spravedlivé.

Opět zapsaný vyznal li by co před soudem i to vyznánie moc jest jmělo, {vyznánie kromě soudu není platné}marginální přípisek mladší rukou a protož zpět vyznánie kromě soudu učiněné nenie takéž moci, neb práva ani kterakým poznáním buď odsúzeno.

Opět vyznánie učiněné samému sobě žádnému se nehodí, {v své vlastní při žádný není svědkem}marginální přípisek mladší rukou protože nižádný v své vlastnie při nemóž svědkem býti, ale vyznávajíciemu samému proti sobě muož dobře věřeno býti.

{bez přinucenie}marginální přípisek mladší rukou Opět při vyznání potřebie jest, aby někto dobrovolně vyznával a bez přinucenie, {vyznánie z moci není stálé}marginální přípisek mladší rukou nebo kteréž by bylo vyznánie z moci nebo

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).