Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

slíbili, Václav před přísežnými prosil jest Jana, aby s ním do Prahy se vypravil, jenž odpověděl, že chce se škod leženie uvarovati, diel dluhu, což naň slušie, brzy chce zjednati. A Václav osvědčiv ten jeho slib, napomínanie hanlivého nechtě slyšeti a své dobré pověsti chtě zachovati, vlehl jest. A když jest v tom trval mnoho dnuov, otázal se jest, má li Jan diel svój proležalý platiti, poněvadž jest s ním společně slíbil. A Jan zase zpět tázal, poněvadž on při prvniem povolání ležení jest odepřel a v čas placenie hanlivé upomínanie trpěl jest, má li od záplaty řečeného proležaného dluhu zproštěn býti. Na to konečně usúzeno jest: k duovodu Jana, jemuž slib předcházie, že bez odporu prosby Václavovy má býti jako rozumné dopuštěno. {ležené pro vyplacenie}marginální přípisek mladší rukou Protož takť jest moc slibu oznámena tiem slovem společně, že Jan dlužen jest vedlé práva zaplatiti ztravu, kterúž jest Václav protrávil.

O témž jelikož k rukojmiem

{pře o tři rukojmie}marginální přípisek mladší rukou Některací otázku činiece, psali jsú takto: třie naši spoluměšťané byli jsú dlužni některakému vládyce, a když jich dále na rukojmie nechtieše dáti, prosili jsú také jednoho našeho spoluměštěnína, aby za ně společně slíbil, jenž když to učinil a přišel čas placenie, dřieve řečený vládyka, že od dlužníkóv jistcuov záplaty nevzal, požádal jest neb obdržal veškeren dluh od rukojmie, kterýžto zpuosobem práva k soudu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).