Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

a o kupování, o prodávaní, o zástavách, o purkrechtích a o jiných nápodobných věcech.

O právu odevzdánie dědictvie a domuov

{co se dává od odevzdánie}marginální přípisek mladší rukou Ač kto druhému před soudem dědictvie své právě odevzdal by, ktož přijímá, dáti má rychtáři 12 h, přísežným tolikéž a písaři 2.

Znes li by kto svú žalobu na přísežné neb ku přísežným a jemu před rychtářem a před jinými přísežnými přistáli by, žaloba jeho obdrží, tak však, ač by žaloba byla o neřádných skutciech neb o slibiech učiněných před přísežnými od rychtáře vyslanými neb obdržaných proseb, ale ne ze všelikých řečí prázdných trhových neb v krčmě mluvených. Opět ten, ktož odpierá, nebude li chtieti býti bez toho, přísežní musie přísahú obdržeti, o čež svědčí.

Opět ač který z přísežných jsa otázán, o který výnos chtěl by toho odložiti, k ranému mluvení přísahu obdrží, že ty časy toho ortele neb výnosu nemóž naleznúti, a k tomu od přísežných neb od žalobníka neb od rychtáře buď připuzen.

O fentování úroka dědičného

Každý člověk bez rychtáře a přísežných na svém dědictví základy beř. Pakli by ten, ktož platí, nechtěl jich vyplatiti, pán oznam rychtáři a jednomu z přísežných, že jest pro taký úrok takový základ vzal, a potom svobodně prodá neb k svým užitkuom obrátí a to pro tu příčinu, jestliže by po času z většieho základu aneb ceny chtěl by pána nařiekati, aby rychtářem a přísežným při jeho zkazil.

Opět ač by platný člověk tři úroky zadržal, tehda pán v jeho dědictví svobodně se uvieže. {zadržání tří úrokuov}marginální přípisek mladší rukou Pakli by nuzná neb slušná zemská potřeba úročníka sehnala, pán vedlé milosti a duše {živnosti}meziřádkový přípisek mladší rukou potřebnosti s radú dobrých lidí s ubrmanstvím neb s rozmyslem to srovná.

O póhonu a volání ku právu

Pohnánie a volánie ku právu, jenž hlasem biřicovým bývá, v peněžité při jest zavité a škodné tomu, ktož nestojí, aby otpuštěno bylo práci a nákladuom stranním.

Opět o póhonu učiněném pro dluh pod věrdunk přísežný biřic muož svědčiti o věrdunk, ale výše nic. {biřic přísežný miuož svědčiti}marginální přípisek mladší rukou A nápodobně ač ten pohnaný směl by přiséci na kříži, že nebyl přítomen neb že póhon k němu nedošel, póhon má zase jíti, a buďto že dobře přiseže, nebo v přísaze poblúdí, hned k žalobě odpoviedaj.

Opět podruh a nájemník ani dědičstvie ani vlastnieho dědičstvie v městě nemaje, na všaký den pro dluhy k žádosti žalobníka bez pochybnosti předešlé móž veden býti k soudu, aby k žalobě odpoviedal. {Každý neusedlá pro dluh odpoviedaj}marginální přípisek mladší rukou Opět nenie potřebie, {kromě soudu}marginální přípisek mladší rukou aby obžalovaný toliko pohnán byl k soudu dne toho, kterýž soudný den

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).