Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jsa připuzen, dluh, jenž s velikú škodú vládykovi zaplatil, od jednoho z jistcuov, jenž se jemu zdál býti dostatečný, jiných dvú, jenž sbožie nejměli, prostých nechav, požádal jest vedlé spravedlnosti, řka, že poněvadž prošen jsa z pravé viery slíbil jest společně za tři dlužníky, mají li též spravedlivě řečení třie k vyplacení bez jeho škody společně zaplatiti. Ale ten, jenž jest narčen, a jiní zproštění, žádal jest také nálezu vedlé práva, poněvadž on sám třetí jej vypraviti slíbil a ne společně vyplatiti, dada svú třetinu dluhu, nemá li z rukojemstvie zproštěn býti.

{ortel}marginální přípisek mladší rukou Jimžto úsudkem konečně jest odpovědieno takto: poněvadž rukojmie nemá zbaven býti viery neb slibu, jímž za jiného slíbie, třie dlužníci jistci mají svého čtvrtého rukojmie vyvaditi, by pak při tom slibu v rukojemství nebylo vysloveno to slovo společně, jakož on se zavázal v rukojemství za ně společně. Protož ten, jehož viní, dlužen jest jej ze všeho dluhu vypraviti vedlé spravedlnosti, nebo v tom, že rukojmie společně slíbil jest za dlužníky věřiteli, dostatečně se rozumie a zavierá, že dlužníci k vyplacení jemu jsú zavázáni též zase společně. Protož duovod proti němu učiněný že lstivost a lest zavierá, jenž žádnému děditi nemají. Nadto poněvadž řečení třie dlužníci společně zavázali jsú se ku placení věřiteli, bylo by velmi neslušné, by nebyli dlužni platiti též společně svému rukojmí.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).