Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O póhonu v domě vlastniem

Pohnaný k soudu v vlastniem domu před čeledí, ač od posla póhonného ty časy doma nebyl by nalezen, avšak jestliže den soudný před hodinú soudu od posla neb od přísežných v městě byl by viděn, nemóž dovésti, by doma nebyl. Pakli by viděn byl, an do města vcházie, když již rychtář na soudné stolici sedí, domněn jest nebýti přítomen a póhon učiněný nepřipudil jest toho k stání v soudu.

O smlúvách a výmienkách, t. rukojemství, leženie, škod nákladuov zaplacenie

Příklad kladu: Petr zavázal nebo zastavil Pavlovi dvě kopě úroku za jisté penieze neb v jistých peněziech pod túto výminekú: jestliže v čas ku placení uložený nevyplatil by jich, aby je Pavel prodal, jakž by mohl. A jestliže by při tom prodaji nedostalo se jistiny, že jemu to chce nahraditi. I když jest čas přišel, když jest Petr řečených dvú kop úroku nevyplatil, a Pavel je za méně peněz prodal, slíbiv tomu, jenž jest kúpil, že jemu vedlé práva městského chce zaplatiti, totiž že každú kopu měl by dáti za většie penieze, než jsú jemu byly zastaveny na výplatu, i tieže se Petr najprv: dlužen li jest ten, ktož koupil řečený plat za menšie penieze kúpený, opět prodati jemu za též penieze, jakož jej kúpil. Druhé: ten slib, kterýž jest Pavel soukopu svému učinil, poněvadž jest škodný, má li býti nazván za nestálý, Pavel také otázku činí, poněvadž jemu Petr při zástavě dal moc prodati ten plat, jakž by mohl ten prodaj, kterýž jest učinil, a slib jeho, mají li moc mieti, a nadto má li Petr ostatek peněz, kterýchž na svú jistinu vedlé prodaje toho platu nedojal, navrátiti, a nadto přidati plným právem námienky, kterúž Petr při zástavě učinil. Všechny svrchupsané otázky jsú prosté, a odpověd z nich muož vzata býti, nebo z toho tak dobře prodaj jako i slibové od Pavla učinění stálí zuostanú. A Petr ještě ty penieze, kterýchž se na prodání platu nedostalo, dlužen jest jemu opraviti a dosti učiniti, aniž ten, ktož koupil níže, než vedlé práva městského, leč by chtěl dobrovolně, k vyplacení platu Petrovi dá. Nebo poněvadž kúpil jest pro zisk, jako i jiná věc ten plat právem městským na jeho vuoli jest, muože jej prodati, komuž se líbí, než vedlé šacovánie téhož práva. Protož při zástavách rukojemstvie a v slibiech nebo úmluvách kterýchžkoli, {výmienky}marginální přípisek mladší rukou budú li jaké výmienky, vedlé těch koneční soudové mají vynošeni býti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).