Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

V městském právě trój póhon má předjíti zapsánie, rozdielně však nebo v prostých soudiech ve třikrát 14 dnech třikrát bývá pohnán ten, ktož má zapsán býti, leč by pře usmrcenie byla, nebo tehdy téhož času póhon slovy třikrát se předkládá a hned v témž soudu se koná a zapsánie děje se a to v prostých soudiech. Ale v zavitých soudiech tři dni pořád zběhlé psanec se pohoní a čtvrtý den vedlé zapsánie bývá odsúzen. A jestliže by psanec po trojím zapsání v soudu by se postavil, bez dalších cíluov neb odkladuov a soudóv k žalobám obyčejem očištěnie, obráněnie neb jiným obyčejem, jenž by jemu potřebný byl, odpoviedati bude.

Nebývá třikrát pohoněn, ktož pokoj skutky ruší

Usúzeno jest, aby ktožkoli pokoj od rychtáře uložený přerušil by skutkem před očima přísežných, a utekl by, proto hned první soud byl zapsán.

O póhonech k soudu

Jestliže člověk pro kterú příčinu potřikrát k soudu po tři pořádné soudy maje býti pohnán, prvním póhonem doma byl by zastižen a nalezen, ač by potom dvú póhonú potomních se schoval a doma nebyl nalezen, takoví však póhonové moc obdržie pevnosti a strana odporná {právo pro nestání}marginální přípisek mladší rukou na něm v třetí soud obdrží a dosáhne, čehož miení.

O póhonu v domě vlastniem

Pohnaný k soudu v vlastniem domu před čeledí, ač od posla póhonného ty časy doma nebyl by nalezen, avšak jestliže den soudný před hodinú soudu od posla neb od přísežných v městě byl by viděn, nemóž dovésti, by doma nebyl. Pakli by viděn byl, an do města vcházie, když již rychtář na soudné stolici sedí, domněn jest nebýti přítomen a póhon učiněný nepřipudil jest toho k stání v soudu.

O smlúvách a výmienkách, t. rukojemství, leženie, škod nákladuov zaplacenie

Příklad kladu: Petr zavázal nebo zastavil Pavlovi dvě kopě úroku za jisté penieze neb v jistých peněziech pod túto výminekú: jestliže v čas ku placení uložený nevyplatil by jich, aby je Pavel prodal, jakž by mohl. A jestliže by při tom prodaji nedostalo se jistiny, že jemu to chce nahraditi. I když jest čas přišel, když jest Petr řečených dvú kop úroku nevyplatil, a Pavel je za méně peněz prodal, slíbiv tomu, jenž jest kúpil, že jemu vedlé práva městského chce zaplatiti, totiž že každú kopu měl by dáti za většie penieze, než jsú jemu byly zastaveny na výplatu, i tieže se Petr najprv: dlužen li jest ten, ktož koupil řečený plat za menšie penieze kúpený, opět

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).