Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

pili, puojčil jest, a táž čieše mezi jich kratochvílí ztracena jest. Měštěnín puojčující povolav jich do rady žádal jest, aby jemu čéšie byla zaplacena. O tom přísežní, když jsú pójčujícieho a tovařišóv jeho, aby pravdu pověděli, což by jim bylo svědomo o ztrátě té čieše, jednoho každého pod mocí přísahy skutečně učiněné jsú tázali, a když každý samého se i jiného vymlúval, takovýto ortel jsú vynesli: ač by mezi lidi dobropověstné mezi mnohé spolusedície malá nádoba byla postavena a pili by z nie všichni, a potom by ztracena a ukradena byla, a všichni, i ten, jenž nádoby pójčil, i jiní rozličně jsúc zklamáni a tázáni jsúc odpověděli by, že sami se i své spolutovařiše nadějí se nevinni býti, jeden každý z nich dá jednostajně penieze, aby nádoba zaplacena byla vedlé jednostajného šacovánie.

O věcech k schování daných

Sestra z Volbrnudova žalovala na Jakle, že jemu jedno plátno dala k schování do jeho přiebytku, kteréž jest ztratil, i žádala jest, aby jie bylo usúzeno vedlé práva, má li jí je zaplatiti, poněvadž je vložila do přiebytku cizieho a ne do vlastnieho, anebo co by v tom za právo bylo. K tomu Jakel odpověděl, že jest je vložil v tak dobrý přiebytek, jakož je byl on složil u člověka věrohodného, v jehožto pokoji jest s jinými svými věcmi řečené plátno potratil z přiebytku, a toho by chtěl dovésti vedlé zpuosobu práva. Na to bylo ortelováno, že má dovésti, že by své vlastnie věci s tiem potratil. Tehda žalobník otázal krátkým obyčejem, ortelem jest přisúzeno, že přísahú.

O nájmiech a pronajetí neb zástavě

{podruh kúpí li sobě duom, činži úplně zaplať}marginální přípisek mladší rukou Podruh najme li duom neb komoru v domě hospodářově, ač před cílem toho najetie kúpil by sobě duom vlastní, proto bez vóle hospodáře a odpuštěnie z komňaty najaté nemá se vybrati, leč činži úplně zaplatí. Nápodobně ač by hospodář duom prodal dřieve, než by čas nájmu komňaty podruhovi vyšel, proto podruha od komňaty, kterúž jest najal, zdáliti nebude moci. Pakli by hospodář chtěl podruha uraziti a on svú mocí jeho moci odpieraje urazil by hospodáře, slušné jest jemu, poněvadž nenie bezpečno nepřátelóm spolu bydleti, aby zaplatě činži, což by slušelo na ten čas, k jinému hospodáři se přěstěhoval.

O přechovávání hostí neřádných

Nájemník domu má se varovati, aby nepřijímal ani přechovával hostí neřádných a podezřelých, jinak pro svolovánie zlých a pro přiezen s zločincemi bude tresktán.

O podruziech pohořalých

Přihodilo se, když po spálení města jeden hospodář přestěhoval se do jiného domu, podruh prosil jest,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).