Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

úročníka, zástava nenie stálá, nebo móže od toho, jenž úrok neb plat dlužen jest, když by chtěl, zase kúpen býti, aby žádného zřenie k tomu nejměl, jemuž jest byl zastaven ten plat. Nebo ač by také úročník kterýkoli čas od splacenie toho úroku byl zbráněn, penieze zaplacení neb výplatné s úrokem, kterýž jměl ty časy placen býti, přísežným do rady položí, kterýchžto nebude li pán toho úroku chtieti přijieti, mohú je obrátiti ku potřebě městské.

Úročník nemá svých věcí jinam odlučovati bez vóle pána svého

Jako ty věci, kteréž lstí věřitele z věcí v základě daných byly li by odlúčeny, ovšem mají býti navráceny. Též z úročních věcí ty věci, jenž k tomu příslušie, buďto že by dnu a nebo zemi byly přispojeny, buďto že by mohovité nebo nemohovité byly, aniž mají, aniž mohú bez otpuštěnie pána toho platu k někomu jinému přineseny býti neb přestěhovány.

O výplatě úroku městského

Zuostáno jest konečně, že pán úroka nemóž nutiti úročníka, jenž jemu úročí městským právem, k vykúpení platu, leč by chtěl, by pak věděl jej jmieti hotové penieze. Protož placenie úroku takového a vykúpenie od něho ne na vuoli pána, ale úročníka úplně záleží. Ostatek o témž hledaj dále o soudiech a o kupování, o prodávaní, o zástavách, o purkrechtích a o jiných nápodobných věcech.

O právu odevzdánie dědictvie a domuov

{co se dává od odevzdánie}marginální přípisek mladší rukou Ač kto druhému před soudem dědictvie své právě odevzdal by, ktož přijímá, dáti má rychtáři 12 h, přísežným tolikéž a písaři 2.

Znes li by kto svú žalobu na přísežné neb ku přísežným a jemu před rychtářem a před jinými přísežnými přistáli by, žaloba jeho obdrží, tak však, ač by žaloba byla o neřádných skutciech neb o slibiech učiněných před přísežnými od rychtáře vyslanými neb obdržaných proseb, ale ne ze všelikých řečí prázdných trhových neb v krčmě mluvených. Opět ten, ktož odpierá, nebude li chtieti býti bez toho, přísežní musie přísahú obdržeti, o čež svědčí.

Opět ač který z přísežných jsa otázán, o který výnos chtěl by toho odložiti, k ranému mluvení přísahu obdrží, že ty časy toho ortele neb výnosu nemóž naleznúti, a k tomu od přísežných neb od žalobníka neb od rychtáře buď připuzen.

O fentování úroka dědičného

Každý člověk bez rychtáře a přísežných na svém dědictví základy beř. Pakli by ten, ktož platí, nechtěl jich vyplatiti, pán oznam rychtáři a jednomu z přísežných, že jest

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).