Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

pro taký úrok takový základ vzal, a potom svobodně prodá neb k svým užitkuom obrátí a to pro tu příčinu, jestliže by po času z většieho základu aneb ceny chtěl by pána nařiekati, aby rychtářem a přísežným při jeho zkazil.

Opět ač by platný člověk tři úroky zadržal, tehda pán v jeho dědictví svobodně se uvieže. {zadržání tří úrokuov}marginální přípisek mladší rukou Pakli by nuzná neb slušná zemská potřeba úročníka sehnala, pán vedlé milosti a duše {živnosti}meziřádkový přípisek mladší rukou potřebnosti s radú dobrých lidí s ubrmanstvím neb s rozmyslem to srovná.

O póhonu a volání ku právu

Pohnánie a volánie ku právu, jenž hlasem biřicovým bývá, v peněžité při jest zavité a škodné tomu, ktož nestojí, aby otpuštěno bylo práci a nákladuom stranním.

Opět o póhonu učiněném pro dluh pod věrdunk přísežný biřic muož svědčiti o věrdunk, ale výše nic. {biřic přísežný miuož svědčiti}marginální přípisek mladší rukou A nápodobně ač ten pohnaný směl by přiséci na kříži, že nebyl přítomen neb že póhon k němu nedošel, póhon má zase jíti, a buďto že dobře přiseže, nebo v přísaze poblúdí, hned k žalobě odpoviedaj.

Opět podruh a nájemník ani dědičstvie ani vlastnieho dědičstvie v městě nemaje, na všaký den pro dluhy k žádosti žalobníka bez pochybnosti předešlé móž veden býti k soudu, aby k žalobě odpoviedal. {Každý neusedlá pro dluh odpoviedaj}marginální přípisek mladší rukou Opět nenie potřebie, {kromě soudu}marginální přípisek mladší rukou aby obžalovaný toliko pohnán byl k soudu dne toho, kterýž soudný den předchodí, nébrž bojí li se žalobník, aby jemu od soudu neodšel, muož jej každý den biřicem pohnati, aby jemu odpoviedal v soudu po pohnání najprv příštiem.

Opět najme li člověk své dědičstvie jinému, tehda k odpoviedaní s toho dědičstvie ne ten, ktož je najal, ale ktož jest vládař dědičstvie, prve má k soudu pohnán býti. {Odejde li nájemník}marginální přípisek mladší rukou A nenie li přítomen a snad v jiném soudě sedě obydlé má, tehda listy rychtáře a přísežných, aby se ten den postavil k soudu, má povolán býti.

Poručník neb zprávce za sirotky stój ku právu

{poručník odpoviedaj za sirotky}marginální přípisek mladší rukou Opět ač kto děti malé ostavie dědice na smrti, i dědice i jich sbožie některému člověku věrohodnému jakožto zprávci a obránci poručí, chce li kto žalovati na ty dědice a z sboží, nemá jich k soudu hnáti, ale radějí zprávci a obránci.

O póhonu měštěnína

{o odpoviedaní meštěnína}marginální přípisek mladší rukou Opět měštěnín maje vlastnie siedlo neb obydlé, ačkoli před soudem od žalobce byl by nalezen, však nebyl li jest ten k tomu miestu pohnán, k žádným žalobám nebude odpoviedati.

Póhon předcházie zapsánie vedlé rozličnosti pře a soudu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).