Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

neposmířená, druhá: vězenie, třetie: povodeň, čtvrtá: obecnie neb panská potřeba. A proti tomu nestání nález panský z práva nemá vynesen býti.

Ktož nestojí ku právu, má okázati nuznú potřebu ve třech dnech

Ač by strana nemohla státi k určenému času z hodné nebo nuzné potřeby, za tři dni má prodlenie jmieti, a jestliže by přibližujíc se k rokování opět z hodné příčiny měla by překážku jakož jest vězenie neb nápodobná věc, nález proti straně vynesený moci nemá jmieti, nebo když překážka pomine, jestliže strana stane, témuž právu má se radovati, kteréž jest jie první čas příslušalo.

Opět pošli li strana posla pro duovod hodného nestánie, jenž by na cestě lapen byl, umřel neb jinú překážku jměl, skrze to práva svého neztratí. Ale když ta překážka přestane a nebo strana by jej opatřila, bude li živ, má se k soudu s ním přiblížiti. A když dovede i svú vlastní i poslovu nuznú potřebu, taková strana též móž žalobu vésti neb odpierati vedlé práva, jako by sprvu byla učinila, by překážky nejměla.

Vězenie a povodeň ne vždy mohú ve třech dnech okázány býti

Odloženie roku k právu Petrovi a Václavovi v pátek po sviečkách pro příčinu dluhu Václav se postavil, týž dluh obdržal na Petra nestáním ku právu, potom o středuopostí Petr přišel s listem věřicím, v němž psáno bylo, že pro hodnú příčinu, totiž pro službu pána svého, nemohl jest k soudu státi k času určenému. I jest otázka: obdrženie dluhu od Václava má li býti zrušeno? Odpověděno jest úsudkem, že nic, nebo poněvadž čtyři jsú hodné neb nuzné příčiny neb potřeby. Tehda chce li kto dovésti překážku nemoci a zaměstknánie věci obecné neb panské služby, toho dne neb ve třech dnech pořád zběhlých poslem věrohodným nebo listy svého nestánie dokáže.

Ale jímanie, jenž by se straně k roku jdúcie přihodilo na cestě, neb povodňové, vždycky mají skrze posly ve třech dnech dokázáni býti, protož v takových přísahách strana nepřítomná radovati bude roku jedinkému.

O úrociech a úročníciech

{pán muože člověka pro úrok fentovati}marginální přípisek mladší rukou Úroční člověk nebo purkrechtní od pána toho úroku muož vždycky pro zadrženie úroku fentován býti bez soudu. Opět ač purkrechtník nebo úročník přemožen by byl, že by základu nejměl za tři léta úroky zadržané, {uvázání se v třech letech}marginální přípisek mladší rukou tehda pán muož se v jeho jměnie uvázati.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).