Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

rejistra měscká, ke škodě práva obdarovaného městóm obecně odpuštěno, řečený plat nemá zapsán býti. Nébrž ač ten měštěnín neb kterýžkoli jeho náměstek šesti kopami chtěl by se z něho vyplatiti, jeptiška nebo klášter bez otporu listuov, jimiž dovodí k přijietí toho vyplacenie, mají připuzeni býti vedlé spravedlnosti.

O úročniem fentování příhoda

Když některaký opat jednoho měštěnína chtěl fentovati na domu i na jiném statku jeho pro kopu úroka, kterúž klášteru jeho se mlýna některakého ročně měl platiti, súdem vyneseno bylo, že toliko na mlýně a na jeho příslušenství měl by jej vedlé spravedlnosti fentovati, nebo nenie spravedlivé, ač člověk viece dědičství rozdielných maje, s jednoho úročie, aby pro zadrženie takového úroka na jiných dědičstvích, s nichž neplatí úrokóv, též měl fentován býti.

Základové pro úrok vzatí mají býti bráni z vlastnieho jměnie

člověka úročnieho, a nemají zastaveni býti pod lichvú. Některaký kanovník pro úrok nezaplacený v domu svého úročníka základ jiného člověka nežli svého úročníka vzal jest, a pod lichvú chtěl zastaviti. I jest otázka: slušie li jemu to učiniti vedlé práva? A odpověděno má býti konečně, že kanovník obého jakožto nespravedlivého nemá učiniti, protož pán v úroce móž základ bráti člověku, což by bylo jeho vlastnieho, nebo ač by cizí dali své věci dali schovati neb složili v tom dědičství, s něhož úrok platie, však pro to pro úrok zadržalý, jehož nejsú dlužni platiti, nemají býti fentováni. A jestliže při zachování těch věcí hospodáři dědičstvie byli by co dlužni, tehda pán toho úroku muož ty věci od nich vzieti a svému úročníku sraziti.

Základ také pro úrok vzatý, ač by byl pravého úročníka, však nemá pod lichvú zavázán býti, nebo poněvadž úrok v počtu nesražený škodu v sobě zavierá, nebylo by slušné, aby těžší škodu jakožto lichvu na se přijal týmž právem. A též má rozuměno býti o fentování platu řečeného hofčinž, t. Muož však základ pro úrok vzatý zastaven býti v tom roce, ačkoli ne pod lichvú, a to má býti rozuměno zvláště o úroku, jenž nenie věčný, ale móž býti splacen městským právem.

Mohú li úrokové býti zastaveni

Plat nebo úrok městským právem kúpený, jestliže by do stálého času neb určeného placen měl býti, vždycky muož splacen býti. Opět má li kto týž plat neb úrok a zastavil by jej jinému bez vuole

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).