Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Kapitola o dešťové vodě

Jak jeden každý duom svój móž opraviti, aby domu súseda svého nepohoršil, leč by měl právo k dělání takové věci. Opět nebrání se, aby jeden každý sobě prospěl, když druhému neškodí. Žaloba o súžení vody dešťové měj miesto, ač by voda dšťová neškodila přirozeně, ale skutkem učiněným, leč by pro příčinu pavovánie ten skutek byl učiněn.

O trojí služebnosti vody

Znamenaj, že tři jsú věci, pro něž nižšie miesto slúží vyššiemu: právo, přirozenie a starost miesta, vetustas locicizojazyčný text, totiž služebnost, jiežto nenie paměti, jenž vždycky za právo jmiena jest, totiž pro příčinu ohrazenie soudóv, a často přirozenie i starost miesta postupují právu. Někdy také právo a přirozenie postupují vetchosti nebo starosti. Pověděno má býti, že od nás stavenie súsedovo muož býti oblepšeno, ale nemóž býti pohoršeno, leč by co jmenovitě bylo učiněno.

Stavěti zhuoru navýš a doluov v hlubokost žádnému se nebrání

Každý člověk na svém dně nebo na své zemi jakož na zvýš muož stavěti, též i na hluboko slušie jemu kopati, leč by to učinil k svému užitku úmyslem škody neb škozenie.

Ktož má právo k studničné vodě, má právo i k stezce té studnice

Ktož má právo k vážení vody, zdá se, že i cestu k studnici má, a ktož k studnici chozí cestu má toliko a příslušieť, aby jemu neslušalo tudy s vozem jezditi.

Opět jestliže studnice přeschne a opět vodu vyprýští, skrze to služebnost se neztracuje, nebo ta služebnost nenie ztracena skrze netbanlivost ani skrze proviněnie.

O přísedících v zavitém soudu

Přísedící, jenž ve vsech t. in villamcizojazyčný text v zavitých soudiech nebo v súzení velikých pří pro posilněnie práva přidáni bývají, jediné leč by v ten čas učiní přísahu, jakož jsú konšelé při svém volení jsú přisáhali, v žalobách a v svědectvích nemají moci jako přísežní, nebo nečinie skutku vlastnieho, ale skutek přísežných téhož času, jichžto snad málo jest v počtu, i pomáhají jim a potvrzují jich.

O nuzných potřebách

{nestání ku právu čtyři příčiny}marginální přípisek mladší rukou Čtyři jsú příčiny hodné nestánie ku právu, jenž obecně slovú herrnuotcizojazyčný text, totiž prvnie: nemoc neposmířená,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).