Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<83v84r84v85r85v86r86v87r87v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

lidem křesťanským stalo sě jest mnoho zlého a najposledy pak na kostelech i na klášteřiech mnoho zlosti bylo na té jiezdě. Proněžto biskup ten rozželiv sě potom těmi skutky plakal jest na sinodu neb na sněmu a orudování zasě ode všech, jenž tu biechu, prosil jest pokorně.

Biskup jel do Jeruzalema a vzal na sě kříž

Léto Božie tisíc sto devadesát a pět tento jistý Jindřich vévoda a biskup kříž přijem s mnohými svými obdržal, žádost toho maje na pomoc do zemi svaté vytrhnúti chtěl. Ale smrtí jsa nadtrápen, toho svatého úmysla skonati nemohl. Jindřich ciesař téhož byl úmysla, ale také smrtí předejden jsa, žádosti své dokonati nemohl, jakž žádal.

O smrti Jindřichově a o vstúpení na jeho miesto a o jiných rozličných přieběziech a o příhodách mezitiem

{Kardinál nemálo zabit byl od žákóv}textový orientátor

Léto Božie tisíc sto devadesát a sedm Petr kardinál od toho kostela svaté Maří maje své jmenování, ješto slove Na široké cestě, přijel do Čech a od toho biskupa, kakžkoli nemocí obtieženého, z kanovníky a z žákovstvem slavně byl přijat, a tak s odpuštěním nemocného biskupa u postě učinil žákóm svěcenie. Na kterémžto svěcenie ten kardinál od kněží a od farářóv bezmálo nebyl zabit protož, že je k čistotě, jakžto obyčej jest, na svěcenie mnieše. A kdyžkolivek za tu vinu pokora jim uložena byla, však pro svěcenie sě přikazilo. Téhož léta Jindřich biskup i vévoda nemocí nadstúpen jsa toho měsíce června umřel jest. A tak všech let, ješto biskupem byl bez vévodstvie i s vévodstvím, jest let patnádct a dva měsíce od volenie svého až do své smrti.

{Dobrá řeč biskupovi}textový orientátor

Nenie to div, že tak velikú i tak velikú péči bez pohoršenie svého spasenie jměl jest, za věrné mohl je to učiniti. Proč? Protože předtiem obykl byl dobrým, dobrý býti vévoda. Pak jsa ukroten, zlým musil býti pro pravdu. Kterýžto biskup když již v nemoci usilováše,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).