Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<84v85r85v86r86v87r87v88r88v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jedné svornosti a jednoho panovánie.

O třětiem králi v zemi o Přemyslovi, jehož Filip ciesař koronoval, a o jeho přieběziech rozličných

{Rozdělenie ciesařské}textový orientátor

Léto Božie tisíc sto devadesát a osm Filip vévoda švábský bratr Jindřichóv vévody saského někdajšieho vadili sě o ciesařstvie, každý jich povýšen ciesařstvím chtě býti. Kolínský arcibiskup Otu v Čechách světil a koronoval, mohučský v Mohuči Filipa. Toho dne, kteréž Filip posvěcen, téhož dne s povolením Filipovým Přemysl korunován.

Léto Božie tisíc sto devadesát a devět Přemysl král český prosen jsa od Filipa proti Otovi vzdvihl sě z svým vojskem a zpósobiv tam, což měl zpósobiti, domóv zčastně sě vrátil.

{Země sě třásla jest}textový orientátor

Léto Božie tisíc a dvě stě den svatého Gotharda u poledně na mnohú miest zemi velmi třásla sě a ihned pak u pátek toho času snieh spadl veliký.

{Bramburská}textový orientátor

Léto Božie tisíc sto dvě stě a jedno Ota druhý syn prvého Oty umřel jest. A takž jakž líčí bramburská kronika, ten jistý měl jest ženu s velikú chválú sobě oddanú z Vardy, však plodu s nie neměl, proněžto kříž přijem do Svaté zemi a jinudy po pútech svatých putoval jest. Když pak bratr jeho řečený Albrecht z Haljmburka zemi jeho nepřietelsky byl poplenil, an pak jem jeho u vězenie vsadil i dal veliký diel jeho země a hradóm majtbuřskému arcibiskupu, ale potom z jeho rukú u manstvie věčné přijal, to jeho jedinú pečeti danie a přijetie zatvrdiv. Proněžto v časích po smrti poslednieho Voltmara brambuřského markrabie veliký svár a rozniecenie o to bylo. Potom pak Ota bratra svého Albrechta vyněm z vězenie, panstvie svého dědicem učinil. Když Ota tento druhý umřel, jakž povědieno již, Albrecht druhý byl po něm. Ten pojal

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).