Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<1r1v2r2v3r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

{Unica spes nostra Deus est.}cizojazyčný marginální přípisek mladší rukou

Tato kronika jest od počátku české zemie i o všech kniežetech i králích, ješto jsú zpravovali svými časy, a takž pak k přikázaní slavného Karla Čtvrtého římského ciesaře ze všech kronik všech klášteróv, ješto shledány mohly býti, skrze Přibíka syna Dluhojova z Tradenína, mistra školnieho od svatého Jiljie, řečeného Pulkava v český hlahol z latinského, jakž najlépe mohlo býti, jest přeložena. I jest znamenati, že všecky věci básnivé a nepravé jsú opuštěny a což pravého a jistého jest položeno. Neb ty všecky věci dřéve řečený ciesař s velikú plností v latinskú velmi krásnú řeč shromážditi jest kázal. Své země činy máš zvěděti, neptaje sě na noviny jiných zemí všelikterých neb divóv některých. Potom pak to učiníš, jězdiž sem i tamo po novině. Ale múdřie tak pravie: „Ktož rád své viděti chce zdravie, aby v své zemi ptal sě na noviny, netbaje vlaské kučiny.“ Ale již něchtěl-li by dobrým slúti ten, ktož chce přes moře plúti? Nechtěl-li by tam v daleké vlasti, v nichž mnozí bývají v strasti i berú na sě obyčeje, o nichž tato kronika nepěje? Neb kakéžkoli staří páni tam nebyli poznáni, však slúla ctná družina, v jiných zemiech o nich novina prochodila v té dráze v slovútnosti. Protož prosím vašie ctnosti, by mě neposúdil v tom, že sem pověděl o tom, bych pravil toť již daleko bývánie, jenž vítězstvie jest znamenie.

Když synové lidští na poli Senar tak řečeném po potopě nepamatovali ani rozumem svým rozuměli slibu Božiemu, jež k Noe k otci k jich učinil

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).