Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<33v34r34v35r35v36r36v37r37v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sě k svému muži navrátiti, protože již skóro najméně bieše na cestě jsúcí, roznemohši sě třetieho dne umřela. To když muž jejie uslyšal, hrozným zámutkem a bolestí byl sě jest zamútil a v tom zámutku po mnohé dni nemohl sě jest ukrotiti. A když jest král Ondřej uzřel, že Vratislav tak srdečně zamútil sě byl pro smrt své ženy, mile a ochotně jest jeho velmi těšil.

Kterak král uheřský želil ženu Vratislavovu a dal jemu dceru svú za manželku a o Spytihněvovi, kterak bratra svého Vratislava odvolal zasě do Moravy a vrátil jemu všecka města zasě

Léto Božie tisíc a sedm uznamenav uheřský král Ondřej vysoké pokolenie tohoto jistého Vratislava a jeho velikú ctnost i šlechetnost, svú dceru jménem Adlejtu dal jest zaň. Uzřev to Spytihněv vévoda český, chtěl sě uchovati snad budúcieho zlého, aby totíš Vratislav bratr jeho mocí krále uherského a pánóv jeho, jenžto jemu velice přějiechu, neobsilně sě i nevtrhl mocně do Moravy, odvolal jest bratra svého Vratislava zasě a jemu ta všecka města u Moravě vrátil, kteráž jemu otec jeho za svého zdravie byl dal. Mátie tohoto jistého Spytihněva léto Božie tisíc a osm Jitka, jižto jest z země české vyvrhl byl, ješto na protivenstvie a na ohyzdu otci jeho za krále uheřského Petra byla sě oddala, umřela jest toho měsíce června i jest pohrabána v luckém klášteře bliz od Znajma, ješto jest byla ona sama založila, a potom z Lúky jejie kosti do Prahy jsú přineseny a podlé muže jejie poctivě jsú pohrabány v kostele pražském.

O povětšení kostela praského skrze Spytihněva a o jeho smrti

Léto Božie tisíc a šedesát Spytihněv vévoda český muž velmi nábožný, obránce a věrný súdcě i dobroděcě všech chudých lidí, byl jest také velmi mysliv u přispoření služby Božie. A tak když jednú den svatého Václava

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).