Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<32v33r33v34r34v35r35v36r36v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

trhnúti mohl. A tak, když on tu zbieráše sě, velikú nemocí byl nadtrápen.

{Znamenaj}textový orientátor

A když učiel jest na sobě, že den ode dne nemoc silnějie sě v něm rozmáhá a mdloba jej trápí a ta nedomnějíce smrti čas sě blíží, zemany své svolal jest k sobě a své vévodstvie tak zjednav, toto jest učinil ustavenie, aby v české zemi po každého vévodě smrti prvorozený mezi bratry vévodstvie zpravoval a všickni jiní bratřie aby jemu jako kniežeti a pánu svému poddáni byli. A tak toho ustavenie na věčné stvrzenie zemeny a pány české přísahú jest zatvrdil. A to proto učinil, aby množstvím vévod pro svár mezi bratry tak slovútné vévodstvie nátisku nižádného ani škody netrpělo.

O Břecislavovi a o Spytihněvovi synu jeho po něm

{O smrti tuto Břecislavově}textový orientátor

A tak úmysl svój múdře dokonav ne po mnoho dnech, když sě zimnice rozmože, všie síly tělesné zbyv, inhned a život svój zčastně dokonav v Hospodinu umřel jest tento převítězný a přeslovútný vévoda Břecislav léta Božie tisíc padesát a šest toho měsiece ledna a u pražském kostele pochován, jehožto smrtí pro jeho mnohé zaslúženie a cnosti mnoho časóv kvielila jest česká země. Zpravoval jest tento Břecislav zemi českú po smrti svého otce osmnádct let a dva měsiece.

O Spytihněvovi synu Břecislavovu a o jeho zpravování české země tuto sě bude praviti

Léto Božie tisíc padesát a šest podlé spósobenie Břecislava Spytihněv prvorozený syn jeho vstúpil jest na vévodstvie české země. A tak pak inhned prvého dne svého kniěžetstvie toto jest po své zemi učinil ustavenie a to obecně všudy provolati kázal, aby nižádný Němec pšes třetí den na české mezi neostával, pakli by mimo přikázanie učinil, aby jemu inhned hlava dole byla. Pro kteréžto přikázanie za jeho časóv všickni Němci vypleli jsú sě z země české, že ovšem nižádného neostalo sě.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).