Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<35r35v36r36v37r37v38r38v39r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kostela ostali jsú. Jeden dávaje hrabie tajně věděti, že jest jemu vévoda město Bělinu odjal i dal Kojatovi synu Všeborovu, jenž toho času najprvnější bieše a jako najvzácnější na vévodě dvoře. Tehdy hrabie uslyšav tyto nesličné noviny a zlú pověst o sobě s pomocí biskupovú s životem jest preč utekl.

Měl jest vévoda Vratislav s Atletú dcerú krále uheřského dva syny, jednoho Břecislava a druhého Vratislava, a dvě dcery Lidmilu a Jitku.

Vo většiech přieběziech Vratislavových a o Jaromírovi, kterak povýšen byl na biskupstvie pražské

Léta Božie tisíc šesdesát a druhé Adleta mátie čtvera dětí, Vratislavova žena, nevšedši ještě v starost let svých umřela jest toho měsíce února léta Božie tisíc šedesát a tři. Vratislav vévoda pojal jest dceru Kazimírovu vévody polského, vlastní sestru Boleslavovu i Vladislavovu jménem Svatavu. A z té jisté Svatovy měl jest čtyři syny, jednomu řěkali Soběslav, druhému Bořivoj, třetiemu Vladislav a čtvrtému Boleslav. O těch o všech v svém miestě bude povědieno.

Léto Božie tisíc šedesát a sedm toho měsíce prosince Severus biskup pražský muž múdrý a vzácný a v mnohých věciech bývalý, jenžto jest u pražské i olomúcské biskupstvie vhromadu držal dlúhé časy až právě po Spytihněvově vévodě smrti, potom pak když Vratislav vévodú byl, prozbami jeho jsa přemožen povolil jest, aby Jan biskupem byl olomúckém. A tak když ten rozdiel učinil, Severus biskup k tomu povolil, malý jest čas potom živ.

{Biskup sedmý Jaromír}textový orientátor

A také po mnohých dobrých skutciech nemocí i starostí jsa nadtrápen umřel jest toho měsíce prosince toho léto, jakž nahoře povědieno, na jehožto miesto vstúpil Jaromír bratr Vratislavóv, ješto jemu jiným jménem řiekali Gebhart, sedmý biskup pražský, nebo stalo sě jest takto:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).