Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<31r31v32v33r33v34r34v35r35v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vzhrzal jemu a jich ovšem slyšeti nechtě. A s tiem vzkázal i přikázal jest jemu, aby nebo vytrhl sám dobrovolně nebo po třech dnech boj s nim jměl učiniti, pak jinak mimo to všecko tehdy dobrovolenské z země vyjeti jmieti by nemohl. To když vévoda saský uslyše, jako muž múdrý ty věci plným úmyslem přijem a jim rozuměv oniem dřěvním nezčestím ciesařovým, káže sě z země a s mezí českých s pokojem jest vyjel. Zatiem pak Břecislav chtě meze české země stran Sasóv obrániti, hrabě bělinského jménem Prokopa ze čtyřmi zástupy lidí mezí brániti zjednal.

Léto Božie tisíc čtyřdceti a jedno jest byl pro ten účinek, že tento Prokop jistý penieze od Sasicóv vzem, tomu jistému vévodě saskému Otmarovi nebránil sě tak, jakž měl s právem učiniti, vévoda Břecislav jem jeho, oči jemu vylúpil a osek jemu ruce i noze jako pni, do té vody do Běliny vrhl, aby jiní toho strach jmajúce i příklad, přikázanie vévod svých i pánóv jiných vieru jim celú zachovali a mezí i vlastí svých, jakž slušie, věrně bránili a vieru drželi bez falše, neb nic lepšieho nenie nežli u vieře své zachovánie.

Kterak ciesař pobil Břecislava

Léto Božie tisíc čtyřidceti a dvě tento jistý Jindřich ciesař s Otmarem vévodú saským z svými kniežaty a z svými pány pamětliv jsa oné příhody, svú mocí ciesařskú pomstiti sě chtě mnohými cestami vtrhl do Čech, všudy zemi poplenil. A tak potom až ku Praze přitrhl, město oblehl. To když sě tak stálo, vida vévoda, že z svým vojskem tak velikému zástupu ciesařovu a také moci odolati nemóže. Zatiem pak Severus boje sě, aby sě ciesařovi nepronevěřil na své vieře, ježto jemu dlužen byl, aby jeho biskupstvie nezbavil, jedné noci tajně vzdvihl sě k ciesařovi. To když

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).