Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<31v32v33r33v34r34v35r35v36r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

uslyšal vévoda Břecislav, jakžto muž múdrý a u potřebě rozšafný, ciesaře zlatem jest okojil, dav jemu patnácte set hřiven střiebra, jenžto jest bylo tři let zadržaných, a tak pokoj s ním utvrdil. A takž jakž onoho léta přemožen jsa bojem ciesař z Čech byl utekl, takéž tohoto léta nebojovným přemožením, ale peněžitým ukojením u pokoji preč jest jel. A jenžto dřéve biechu nepřietele, skrze tyto věci jsú sě zpřieznili.

Kostel boleslavský když jest udělán

Léto Božie tisíc čtyřidceti a šest kostel boleslavský svatého Václava ustaven jest a od Severa biskupa posvěcen jest toho měsíce července.

Léto Božie tisíc padesát a dvě mátie Břecislavově Božena umřela jest a v kostele boleslavským pohrabána.

Svatý Prokop umřel

Léto Božie tisíc padesát a tři Prokop opat pln jsa svatých skutkóv do nebes k Hospodinu vzat, korunu zpovědníčí v nebesích od Hospodina přijal.

Léto čtrvté Břecisalv vévoda český vratislavské město a jiná města slezské země vratislavské té všie neb slezské vévodám polským pod tuto úmluvu dal jest, aby jemu a náměstkóm jeho vévodám českým věčně pod jménem spravedlného poddánie poddány jsúce, pět set hřiven střiebrných a dvadceti hřiven zlatých na každé léto na uřčený k tomu času platili bez.

Páté léto, když Břecislav vévoda o braní český všecko Polsko, ješto někdy ztraceno biešě, vítězky zasě navrátil a získal a českému panství podrobil i myslil jest byl také do Panonie sě vzdvihnúti a ji také nastúpiti. Takž s tiem vytrh do Chrudimě, tu sě chtě z svým vojskem sebrati, aby tu s nimi připravě sě múdře a rozšafně dále

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).