Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<34r34v35r35v36r36v37r37v38r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

dědice českého všel v kostel svatého Víta, jehož byl svatý Václav za svého zdravie udělal, v němžto tělo jeho svaté odpočíváše, znamenal jest, že k takému množství lidí, jenžto sě tu utiekachu Bohu na čest a těm svatým, jenžto tu odpočíváchu, byl to kostel malý a úzký, v němžto sě lidé směstnávati nemohli. Opatřil jest také i druhý menší kostel, ješto k tomu kostelu příležieše, v němžto tělo svatého Vojtěcha chováno bieše. Rozmysliv o to velmi dobře, z dobrým rozmyslem ta jistá oba kostely dva malá zrušiti jest kázal, aby miesto tú dvú svými náklady znova tak velikým svatým dědicóm českým jeden kostel hojný veliký učiniti mohl. A tak pak inhned to umysliv i na dál i na šíř kostelní založil jest.

O Vratislavovi, kterak jest po svém bratru povýšen byl u vévodství, a o jeho přieběziech tuto a o smrti Spytihněvově

Léto Božie tisíc šedesát a jedno Spytihněv vévoda český Božím chtěním a jeho svatú vólí smrti jsa nadstúpen, milostného svého zámysla, ješto byl zamyslil o kostelu pražském, dokonati jest nemohl, jakž jest chtěl. A umřel jest Spytihněv milostný a spravedlný vévoda český, dobroděcě veliký kostela pražského toho měsiece února léta šestého svého vévodstvie i pochován jest poctivě v kostele pražském.

Téhož léta po smrti Spytihněvově bratr jeho Vratislav vstúpil jest na vévodstvie české, jenž vévodú již jsa potom skoro vzdvihl sě jest do Moravy i rozdělil moravskú zemi mezi bratry. Svú tu stranu k Rakúsóm na východ slunce, jenžto jest sám dřéve držal, v niežto loviště zvěři i rybám biechu velmi dobrá, Otovi bratru svému poručil jest. A Konrátovi pak na západ slunce stran německých zemi v krásné rovný kobyly velmi rodnú stranu dal jest, neb ten jistý Konrát německy jazyk uměl jest mluviti velmi dobře. A když uslyšal čtvrtý bratr jeho Jaromír, jenžto na učenie byl dán od Břecislava

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).