Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Jindřich z vězenie vypuštěn mohl býti. Takž pak jednav i zjednal to tiemto činem, aby králi Janovi čtrnádct tisícóv hřiven střiebra dal, aby Znojem a jiná města u Moravě některak odlúčena biechu od země moravské prosta učinil a aby také všecky hamfesty, kterakžkoli jich dobyl, jenžto země sě české dotýkali a oni je v své moci měli, aby navráceny byly. Nadto viece aby ve dvadceti tisícóv Loch a Vejtrach s jich krajinami v zástavě zastavil. Jenžto když tak bylo sjednáno a zatvrzeno, vévoda byl propuštěn, jenž tři léta v králově vězení byl držán, a tak s králem dobrotivě o všecko byl sjednán. Druhá sestra krále Janova jménem Maria králi Karlovi franskému byla oddána, jenž také po dietěti umřela.

O věčšiech přieběziech krále Janových a o poslání do Francie syna jeho Václava prvorozeného eccizojazyčný text.

Léto Božie tisíc tři sta a dvadceti a jednoho v ochtáb hromnic vrátiv sě z Licemburga král i učinil tornej. V tom jistém torneji pro množstvie kniežat a pánóv některak příhodú svého oře uražen jest byl král. Potom pak přes zimu a přes léto až právě do svatého Jana Křtitele zjednav králevstvie své vzdvihl sě opět do Licemburka, nebo tam mnohem radějie bydléše nežli v Čechách. Toho také léta Gunhunta abatyše svatojiřská dcera krále Otakarova umřela jest a tu pohrabána. Potom léto Božie tisíc tři sta a dvěmezdcetma měl jest král Jan druhého syna jménem Jana, jenž potom byl markrabí moravským. Toho léta sestra králové Elžky Markléta žena Boleslavova vévody slezského umřela jest a v Sbraslavě pohrabána. Toho také král Jan vrátiv sě z Licemburka dceru svú Marklétu stařší za Jindřicha vévodu bavorského vdal jest, s nížto králová v Bavořiech dlúhý čas byla mátie jejie. Léto Božie tisíc tři a třimezdcetma na Velikú noc dvě dcery pospolu urodila v 

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).