Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

všemi. Tito svědkové při tom jsú byli: Boleslav a Hynek vévody slezské, Oldřich hrabie z Hajnova, Ota z Rolandie, Petr z Rozemberga najvěčší komorník králóv, Jindřich podkomořie lipský, Oldřich z Žebráka purkrabie pražský, Beneš z Vartemberga šenk, Heřman z Miličína podstolé, Oldřich z Říčan sudí zemský, Tymo z Koldic, Jindřich z Lichtemburga, Heřman a bratr jeho Hynek synové Pótovi z Fridlant a jiných pánóv mnoho rozličných českých. Dávan, psán tento list u Praze toho měsíce června léta tisícieho třístého a osmnádctého eccizojazyčný text.“

Kterak Lodvík s pomocí krále Janovú boj obdržal a tu král Jan jednoho rakúského jal byl eccizojazyčný text.

Léto Božie tisíc tři sta a bez jednoho dvadcet král Jan město gorlické s tú podkrajinú jeho, ješto odlúčeno bylo od budišínského markrabstvie, k němuž dávno příslušalo, od Jindřicha vévody slezského zasě zemi české svobodně jest navrátil k věčnosti, jakž o tom v tajnicích králových listové plnějie jsú zachovány. Toho léta Ludvík bavorský a rakúský v službu svú moc a sílu shromáždili, každý chtě rád ciesařstvie dosieci. S Ludvíkem král Jan byl s velmi velikým množstvím lidu svého jemu na pomoc. Takž blízko pak od Milndorfa sešli jsú sě vhromadu a špice ujednavše učinichu mezi sebú boj veliký a každý z nich vítězný žádaje býti druh na druha obořichu sě. Proněžto boj byl veliký, takže s obú stranú mnoho jich byv zbito. Ale však s jedné strany viece jich padáše rytieřóv zbitých, točíš Fridrikovy strany, takž pak ten jistý Fridrik byl jest přemožen z svými lidmi a naposledy i jat. Král Jan v tom boji rytieřem byv, mnoho skutkóv vítězských učinil jest síly nelituje a svú sílu, moc ukazuje. Byl jest také jal v tom boji král Jan jednoho Rakusíce jménem Jindřicha bratra Fridrikova vévodu rakúského, a tak Ludvík s pomocí krále Janovú boj jest obdržal. Slíbil jest tento jistý Ludvík byl králi Janovi pro takovú pomoc,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).