Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Týmž všem obyčejem i týmž činem i řádem od kozlanského vévody Vladislava dán jest a psán v Opavě list na také manstvie.

Hamfest svitavského

Týmž také obyčejem od Jana svitavského vévody dán a psán jest list o tom manství jako i prvé onen, ješto jest přěd těmito všemi psán.

Hamfest těšínského

Týž hamfest od Kazimíra těšínského vévody na jeho města a na jeho všecky hrady, ktož k manstvie slušie, dán a psán jest jako prvý.

Hamfest Bolkóv

Týž také od Bolka vévody opolského a od pána z Falkenberga na jich města a na jich hrady i na jich země list psán jest a dán v Opavě eccizojazyčný text.

O větčšiech přieběziech krále Janových

To vše když sě tak stalo, král Jan den svatého Bernhardie spósobiv svú zemi vzdvihl sě na Rýn.

{Ciesař křivý}textový orientátor

Potom pak léto Božie tisíc tři sta a osmmezdcetma tento jistý Ludvík, jenž od svaté cierkvě odvržen byl, v Římě s povolením Římanóv skrze biskupa benátského, jenž sě vlastní smělostí ostienským kardinálem činieše, na nepravé a na křivé ciesařstvie posvěcen jest. Ten jistý Ludvík s Římany, jenžto sě jeho nadržiechu, připravil, že mnoho nepravých kardinálóv voleno jest, jenžto potom jednoho jménem Petra z Korbana volili sobě za papeže. Skrze toho jistého nepravého papeže a jeho kardinály falešné návodem toho Ludvíka mnoho zlého sě stalo v svaté cierkvi, a zvláště u Vlašiech veliké pohoršenie na lidech i v svaté vieřě stalo sě jest jeho nešlechetnú smělostí, jenž proti svaté cierkvi jmějieše nectně a neprávě. Toho léta dcera krále Janova Markléta do Bavor vzata od svého. Toho také léta Karel král franský umřel jest bez plodu mužského, na jehož miesto Filip vstúpil, jakž již povědieno,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).