Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Jindřich manstvie učinil sám sebú i z svými pány králi českému i z svými se všemi měšťany všech měst svých, a tak s tiem učinil jeho jista a bezpečna v té smlúvě. A tak král Jan té smlúvy, ješto někdy o tom smluveni byli, toho času jest dokonal. Neb po onoho Jindřicha smrti někdajšieho otce těchto bratřencóv Jindřich řečený Břichatý v to vévodstvie byl sě uvázal a tak svým dědicóm byl sě přijednal, kakžkolivěk proti právu, neb Rudolf králi Václavovi byl té smlúvy potvrdil. Toho také léta břeský a lehnický manstvie učinili králi českému.

Kterak král Jan okolnie zemie znova k české zemi podmanil, tak jakž hamfestové svědčie

Toho léta král Jan okolnie země znova jiná kniežata věčnými many jmajíce býti k královstvie českému přijednal jest, jakž tyto líče hamfestové.

Hamfest opolského

„Já Boleslav z Božie milosti vévoda opolský vyznávámy tiemto listem, že jsem pravý man velebného krále Jana českého a polského krále a hrabie lucemburgenského a zemi od něho opolskú s měšťany opolskými i s hradem Kraščov i se všemi městy i se všemi lidmi i se vším manstvím i s tiem se vším, což k tomu příslušie, přijímaji, což nynie mám i potom moci budu mieti mým jménem i budúcích mých u manstvie. Takto sjednávámy také i chcmy tomu, aby budúcie i náměstkové naši to vévodstvie od krále mého Jana i náměstkóv našich s jedniem i s druhým, což k tomu příslušie, přijímámy u pravé manství po smrti vévody toho, kterýž umře v té našie zemi. Tiem všem obyčejem, jakž manové právo jest, jako sem já nynie toho času učinil, takéž budúcí moji učiniti mají věrně a právě to jisté manstvie přijímajíc. Tomu na svědectvie tento list dal sem na sě. Dán a psán jest list tento u Vratislavi na Květnici.“

Hamfest kozlanského

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).