Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

ženú Jitku vzdvihl sě sám k němu i přijal jě u manstvie od něho. Znamenav také Rudolfus smlúvy podobné a spravedlivé jsúce, ješto mezi Otakarem a mezi vévodú slezským stalo sě, jakž povědieno již, že to jisté vévodstvie od stara dávna skrze české krále téměř jako vzdviženo bylo a poddáno, neb platem českým kniežatóm platiti bylo vysazeno. Listy těch smluv potvrdil v tato slova.

{Hantfest}textový orientátor

„Rudolfus z Božie milosti římský král vždycky přispořitel. Známo činímy tiem listem všem, že mezi Jindřichem vévodú vratislavským a mezi králem Václavem a mezi Otakarem králem smlúva a zalíbenie takové stalo sě jest, umřel-li by Jindřich dřéve řečený krále Václava, aby naň země jeho spadla, kterúžto smlúvu my za spravedlnú a za sličnú jmajíce, jie z plnosti našie moci potvrzujem tento list tomu na svědectvie davše. Dán a psán list tento v Erfordě toho měsíce října.“

O tom, že králové čeští od stara dávna hlas také mají římského krále voliti a že to volenie zpráva k nim příslušie, tento list zevně ukazuje v tato slova

{Hantfest}textový orientátor

„Rudolf z Božie milosti král římský, neb říský, vždycky přispořitel.“

{Volenie ciesaře také přísluší králi českému}textový orientátor

„Všem říského ciesařstvie věrným, ktož list tento opatřie, milost svú, všecko dobré dává. Podlé úřada našeho zprávně sě mámy vzeptati, které právo u volení římského krále na koho příslušalo by. Proněžto vzeptali smy sě od šlechticóv, od pánóv i od kniežat říských, že na výborného krále českého volenie příslušie, a také z starého i z nového svědecstvie došli smy toho, že šenkstvie na ně příslušie i jich dědóm, pradědóm i prapradědóm, ač také toho všeho chtiece jě z budúcie nehody snad nikdy zbýti potvrzujemy a potvrzeno tiemto listem jmámy jsúce tak, aby v to právo nižádný jiný potom sě nevpletl, zda by co marné, protivné neb šřeklivé uměnie, které proti tomuto vzpáčeno bylo, jenž sě nám nezdá, to z plnosti našie králové moci doplňujem též dániem jako na onom devadesátého léta.“

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).