Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Rakúsóm a Štýrí náležie, vtrhl do Uher, nebo Uhrové a pohanové jim přěkážiechu, i podbil pod sě hrady, města všech těch krajin a osadil z svým rytieřstvem i vrátil sě zasě domóv do Čech.

{Slúpové v Čechách udělané}textový orientátor

Léto Božie tisíc dvě stě sedmdesát a pět toho měsíce máje papež Řehoř v Lukduně sněm jměl se všemi biskupy křěsťánskými, na němž Jan biskup pražský byl. A tak zasě sě vrátiv po všech kostelech slúpy kázal učiniti, almužně klásti ku pomoci Svaté zemi, jakž přikázáno bylo. A tu také Rudolfa římského potvrdil, jenž byl volen.

O králi Otakarovi, kterak nepřiezeň s Rudolfem mezi nima sě počala

{Forum Julii}textový orientátor

Léto Božie tisíc dvě stě sedmdesát a šest toho měsíce zářie poslal Rudolfus říský král k Přemyslovi posly své prosě jeho, aby jemu rakúský, štýřský a Korutany vrátil a Břeh Naonský a Trh Julianóv ciesařóv v té zemi jest jako počátek, že ciesařstvie to příslušie dávajíc jemu to věděti. Jemužto Přemysl jakožto muž vysoké mysli tuto dal odpověd: „Rudolf těm zemim, kterým chce, nikdy jich jest ani ještě jich mieti bude potom, nebo některé u věně dány jsú mně a druhých jsem mečem dobyl.“ Vida Rudolf, že prospěti nemóže, rozhněvav sě k boji sě připravil, jenžto král vzvěděv poslal vojsko k Teplé jemu vstřieci, aby jemu vytrhnúti nedali, a sám král po loviech kratochvil jmějieše. To Rudolfus uslyšav, proměnil svój úmysl a takž s jiné strany Dunaje přitrhl k Rakúsóm a tu města, vsi i kastely i jiné rozličné zebral a s tiem tak až k Lincimi tak řečenému městu přijed tu své stany rozbil. To Otakar uslyšav přikázal z svým, ješto k Teplé vtrhli biechu, aby najspěš mohú k Drosdorfu přijeli, jenžto chutně skrze Plzeňsko a Bechyňsko jedúce po lesě semo tamo bludiece mnoho jsú práci měli, až k tomu městu přijeli. A takž stavivše sě na meziech země vlastí těch a jě osobivše i na šíř i na dál svým vojskem za čtyři

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).