[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

zatratil jest vražedlníky ty a město jich zapálil. Mt22,8 Tehdy vece sluhám svým: Svatba jistě připravena jest, ale kteříž pozváni byli, nebyli sú hodni. Mt22,9 Protož jděte na východy cěst, a které kolivěk naleznete, povolajte jich na svatbu. Mt22,10 A vyšedše sluhy jeho na cesty, sebrali sú všecky, které sú nalezli, zlé i dobré, a naplněna jest svatba sedících. Mt22,11 I vjide král, aby spatřil sedície za stolem, i uzřel tu člověka neoděného rúchem svatebním Mt22,12 a řekl jemu: Přieteli, kterak si sem všel, nemaje rúcha svatebnieho? A on oněmě. Mt22,13 Tehdy vece král sluhám: Sviežíce nohy jeho a ruce, pustež ho v temnosti zevnitřnie, tu bude pláč a skřípěnie zubóv. Mt22,14 A mnozíť sú povoláni, ale nemnozí vyvoleni.“

Mt22,15 Tehdy odšedše zákonníci, v radu sú vešli, aby popadli Ježíše na řeči. Mt22,16 I poslali sú k němu sluhy své s rytieři Erodesovými řkúce: „Mistře, vieme, že pravý jsi a cestu boží v pravdě učíš a nenie tobě péče na nižádného, neb nepatříš na osobu lidskú. Mt22,17 Protož pověz nám, co se tobě zdá: Slušie li dan dáti ciesaři, čili nic?“ Mt22,18 A poznav Ježíš nešlechetnost jich, řekl jest jim: „Co mne pokúšiete, pokrytci? Mt22,19 Ukažte mi peniez platný.“ A oni podali sú jemu penieze. Mt22,20 I vece jim: „Čí jest obraz tento a napsánie?“ Mt22,21 Řkú jemu: „Ciesařóv.“ Tehdy vece jim: „Protož dajte ciesaři ty věci, které sú ciesařovy, a které sú božie, bohu.“ Mt22,22 A uslyševše diviechu se, a nechavše ho, odjidechu.

Mt22,23 V ten den přistúpili k němu saducei, jenž dějí, by nebylo z mrtvých vstánie, a otázali sú ho Mt22,24 řkúce: „Mistře, Mojžieš řekl jest: Umře li kto nemaje syna, aby pojal bratr jeho ženu a vzbudil siemě bratru svému. Mt22,25 I bieše u nás sedm bratří, a první ženu pojav, umřel jest, a nemaje semene, ostavil ženu bratru svému. Mt22,26 Též i druhý i třetí až do sedmého. Mt22,27 A naposledy po všěch i žena umřela jest. Mt22,28 Protož [v]text doplněný editorem[250]v] in lat. z mrtvých vstání čie z sedmi bude žena, [neb]text doplněný editorem[252]neb] enim lat. všicni měli sú ji.“ Mt22,29 A odpověděv Ježíš, vece jim: „Blúdíte, neumějíce písma ani moci božie. Mt22,30 Neb [v]text doplněný editorem[253]v] in lat. z mrtvých vstání nebudú se pojímati, ale budú jako anjelové boží v nebi. Mt22,31 A o vskřiešení z mrtvých nečtli ste, co jest pověděno od boha řkúcieho vám: Mt22,32 Já sem buoh Abrahamóv, buoh Izákóv, buoh Jakubóv? Nenie bóh mrtvých, ale živých.“ Mt22,33 A uslyševše zástupové, diviechu se velmě v učení jeho.

Mt22,34 A zákonníci uslyševše, že by mlčenie položil saduceóm, sešli se v jedno Mt22,35 i táza ho jeden z nich, zákona učitel, pokúšeje jeho: Mt22,36 „Mistře, které jest přikázanie veliké v zákoně?“ Mt22,37 Vece jemu Ježíš: „Milovati budeš pána boha tvého z celého srdce tvého a ze všie duše tvé a ze všie mysli své. Mt22,38 Totoť jest najvětčie a prvnie přikázanie. Mt22,39 A druhé podobné jest tomuto. Milovati budeš bližnieho svého jako samého sě. Mt22,40 Na túto dvú přikázaní vešken zákon visí i proroci.“

Mt22,41 A kdyžto se sebrali zákonníci, otáza jich Ježíš Mt22,42 řka: „Co se vám zdá o Kristovi, čí syn jest?“ Řkú jemu: „Davidóv.“ Mt22,43 Vece jim: „Kterakž tehdy David v duchu nazývá ho pánem řka: Mt22,44 Řekl pán pánu mému: Seď na pravici mé, ažť položím nepřátely tvé podnože noh tvých? Mt22,45 Protož poněvaž David nazývá ho pánem, kterak syn jeho jest?“ Mt22,46 A ižádný nemohl jemu odpovědětiodpověděti]

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).