[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

sú chlebóv vzieti. Mt16,6 A on vece jim: „Hleďte a varujte se od kvasu zákonničieho a saducejského.“ Mt16,7 A oni mysléchu v sobě řkúce: „Že chlebóv nevzali sme.“ Mt16,8 Ale věda Ježíš, řekl jim: „Co myslíte mezi sebú, malé viery, že chlebóv nemáte? Mt16,9 Ještě nerozumiete ani pomníte na pět chlebóv mezi pět tisícóv lida, a koliko ste košóv vzeli? Mt16,10 Ani na sedm chlebóv mezi čtyři tisíce člověkóv, a koliko ste košóv vzeli? Mt16,11 Proč nerozumiete, že ne o chlebě řekl sem vám: Chovajte se od kvasu zákonničieho a saducejského?“ Mt16,12 Tehdy sú rozuměli, že neřekl varovati se od kvasu chlebného, ale od učenie zákonničieho a saducejského.

Mt16,13 I přijide Ježíš do krajin Cezaree Filipova. A tázáše učedlníkóv svých řka: „Kým nazývají lidé býti syna člověka?“ Mt16,14 A oni řekli sú: „Jiní Janem Křtitelem, jiní Eliášem a jiní Jeremiášem aneb jedniem z prorokóv.“ Mt16,15 Vece jim Ježíš: „A vy kým mě býti diete?“ Mt16,16 A odpověděv Šimon Petr, řekl jest: „Ty si Kristus, syn boha živého.“ Mt16,17 A odpověděv Ježíš, vece jemu: „Blahoslavený si, Šimone Bariona, neb tělo a krev nevzjevilo tobě, ale otec mój, jenž v nebesiech jest. Mt16,18 A já pravi tobě, že ty si Petr, a na té skále ustavím kostel mój a brány pekelné neodolajíť proti němu. Mt16,19 A tobě dám klíče králevstvie nebeského. A což kolivěk sviežeš na zemi, bude svázáno i na nebi. A což kolivěk rozviežeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi.“ Mt16,20 Tehdy přikáza učedlníkóm svým, aby nižádnému nepravili, že by on byl Kristus.

Mt16,21 Potom poče Ježíš ukazovati učedlníkóm svým, že musie jíti do Jeruzaléma a mnoho trpěti od starších i od mistróv i od kniežat knězkých a zabit býti a třetí den z mrtvých vstáti. Mt16,22 A vzem ho Petr, poče jeho tresktati řka: „Odstup od tebe, pane, nebuď tobě to.“ Mt16,23 A on obrátiv se, vece Petrovi: „Jdi po mně, satane, pohoršenie si mi, neb nesmyslíš těch věcí, jenž božie sú, ale ty věci, jenž lidské sú.“ Mt16,24 Tehdy vece Ježíš učedlníkóm svým: „Ač kto chce po mně [přijíti]text doplněný editorem[172]přijíti] venire lat., zapři sám sebe a vezmi kříž svój a jdi po mně. Mt16,25 Neb bude li kto chtieti duši svú spasiti, ztratí ji. Pakli kto ztratí duši svú pro mě, nalezne ji. Mt16,26 Neb co platno jest člověku, by vešken svět získal, a své duši uškodí? Aneb kterú dá člověk otměnu za duši svú? Mt16,27 Neb syn člověka příde v slávě otce svého s anjely svými a tehdy odplatí každému vedlé skutkóv jeho. Mt16,28 Věrně pravi vám, jsú někteří z těchto, jenž tuto stojie, kteřížto neokusie smrti, až uzřie syna člověka, an se béře v království svém.

XVII.

Mt17,1 A po šesti dnech vzal Ježíš Petra a Jakuba a Jana, bratra jeho, i vede je na huoru vysokú súkromě, Mt17,2 i proměni se před nimi. A zastkvě se tvář jeho jakožto slunce a rúcho jeho učiněno jest bielé jako snieh. Mt17,3 A aj, ukázachu se jim Mojžieš a Eliáš s ním mluviece. Mt17,4 A odpověděv Petr, vece k Ježíšovi: „Pane, dobré jest nám tuto býti. Chceš li, učiníme sde tři stany: tobě jeden, Mojžiešovi jeden a Eliášovi jeden.“ Mt17,5 A když ještě on mluvieše, aj, oblak světlý obstieni je. A aj, hlas z oblaka řka: „Tentoť jest

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).