[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

Mt5,48 Protož buďte dokonalí, jakožto i otec váš nebeský dokonalý jest. Mt6,1 Pilně sě vystřiehajte, abyste spravedlivosti vašie před lidmi nečinili, abyste viděni byli od nich, jinak odplaty nebudete mieti u otce vašeho, jenž v nebesiech jest. Mt6,2 Protož když činíš almužnu, neroď trúbú před sebú trúbiti, jako pokrytci činie v školách a v ulicech, aby ctěni byli od lidí. Věrněť pravím vám, vzeliť sú odplatu svú. Mt6,3 Ale ty když činíš almužnu, nevěz levice tvá, což činí pravice tvá, Mt6,4 aby byla almužna tvá v skrytě, a otec tvój, jenž vidí v skrytě, odplatí tobě.“

Kapitola VI.

Mt6,5 „A když se modlíte, neroďte býti jako pokrytci, kteřížto milují v školách a na úhlech uličných stojiece modliti se, aby viděni byli od lidí. Věrně pravímť vám, vzeliť sú odplatu svú. Mt6,6 Ale ty když budeš se modliti, vejdi v pokojík tvój, a zavra dveře tvé, modl se otci tvému v skrytě. A otec tvój, jenž vidí v skrytě, odplatí tobě. Mt6,7 A modléce se neroďte mnoho mluviti jako pohané, neb mnějí, by v mnohém mluvení svém byli uslyšěni. Mt6,8 Protož neroďte sě připodobniti jim. Nebť vie otec váš, co vám jest potřebie, prvé nežli byste prosili jeho. Mt6,9 Protož takto vy se budete modliti: Otče náš, jenž si na nebesiech, osvěť sě jmě tvé, Mt6,10 přiď královstvie tvé. Buď vóle tvá jako v nebi, i v zemi. Mt6,11 Chléb náš nadpodstatný daj nám dnes Mt6,12 i odpusť nám našě dluhy, jako i my odpúštieme dlužníkóm našim, Mt6,13 i neuvoď nás u pokušenie, ale zbav ny od zlého. Amen. Mt6,14 Nebo ač odpustíte lidem hřiechy jich, odpustíť i vám [otec váš nebeský]text doplněný editorem[40]otec váš nebeský] Pater vester caelestis lat. hřiechy vaše. Mt6,15 Pakli neodpustíte lidem, ani otec váš odpustí vám hřiechy vaše.“

Mt6,16 „A když se postíte, neroďte býti jak ti pokrytci smutni, neb pošmuřují tváře své, aby sě zdáli lidem, že by se postili. Věrně pravím vám, žeť sú vzeli odplatu svú. Mt6,17 Ale ty když se postíš, zmaž hlavu tvú a tvář svú umyj, Mt6,18 aby nebyl viděn lidem, že se postíš, ale otci tvému, jenž jest v skrytí. A otec tvój, jenž vidí v skrytí, odplatí tobě.“

Mt6,19 „Neroďte hromazditi sobě pokladóv na zemi, kteréžto mol a rez kazí a kdež zlodějie vykopávají a kradú. Mt6,20 Ale hromažďte sobě poklady v nebi, kteréžto ani rez ani mol kazí a kdež zloději nevykopávají ani kradú. Mt6,21 Neb kdež jest poklad tvój, tu jest i srdce tvé. Mt6,22 Lucerna těla tvého jest oko tvé. Bude li oko tvé upřiemé, celé tělo tvé smutné bude, Mt6,23 pakli oko tvé bude nešlechetné, celé tělo tvé temné bude. Protož ač světlo tvé, kteréž v tobě jest, temnosti jsú, ony temnosti kteraké budú? Mt6,24 Ižádný nemóž dvěma pánoma slúžiti, že aneb jednoho v nenávisti mieti bude a druhého milovati, aneb jednoho strpí a druhým pohrzie. Nemóžete bohu slúžiti a zboží. Mt6,25 Protož pravím vám, nebuďte pečlivi duši své, co byste jedli, a tělu svému, več byste sě obláčili; zdali duše vaše nenie viece než pokrm a tělo viece než oděv? Mt6,26 Hleďte na ptactvo nebeské, žeť nesejí ani žnú ani shromáždějí do stodol, a otec váš nebeský pase je. Však viece ste mnoho nad to ptactvo. Mt6,27 A kto z vás pomysle móž přidati k róstu svému loket jeden? Mt6,28 A o oděvu co pečujete? Znamenajte lilia polská, kterak rostú: nedělají ani přadú. Mt6,29 Ale pravímť vám, že ani Šalomún ve všie své chvále

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).