[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

a oslavě oděn jest byl jako jedno z těchto lilium. Mt6,30 Neb poněvaž seno polské, kteréž dnes jest, a zajtra u pec bývá uvrženo, bóh tak odievá, čím viece vás, malé viery? Mt6,31 Protož neroďte pečlivi býti řkúce: Co budeme jiesti aneb co budeme píti aneb čím se odějeme? Mt6,32 Neb těch všěch věcí pohané hledají. Neboť vie otec váš, že těchto všěch věcí potřebujete. Mt6,33 Protož hledajte najprvé královstvie božieho a spravedlnosti jeho a tyto všěcky věci budú vám přidány. Mt6,34 Protož neroďte pečlivi býti do zajtřie, neb zajtřejší den pečliv bude samému sobě. Neb dosti jest dni zlost jeho.“

Kapitola VII.

Mt7,1 „Neroďte súditi, abyste nebyli súzeni, Mt7,2 neb v kterém súdu súditi budete, súzeni budete. A kterú měrú měřiti budete, odměřie vám. Mt7,3 I co vidíš mrvu v oce bratra tvého, a břevna v oku tvém nevidíš? Mt7,4 Aneb kterak dieš bratru tvému: Bratře, nechť vyvrhu mrvu z oka tvého, a aj, břevno jest v oku tvém? Mt7,5 Pokrytče, vyvrz najprvé břevno z uoka tvého, a pak prozříš, aby vyvrhl drástu z oka bratra tvého. Mt7,6 Neroďte svaté věci dávati psóm ani mecte perel vašich před vepře, ať snad nepotlačie jich nohami svými a obrtnúce sě roztrhají vás.“

Mt7,7 „Proste a bude vám dáno, hledajte a naleznete, tlucte a bude vám otevřěno. Mt7,8 Neb každý, jenž prosí, béře, a kto hledá, nalézá a tomu, jenž tluče, otevře se. Mt7,9 Neb který jest z vás člověk, jehož prosil by syn jeho chleba, zdali kamene podá jemu? Mt7,10 Aneb prosil li by ryby, zdali hada podá jemu? Mt7,11 Protož poněvadž vy jsúce zlí umiete dobré věci dané dávati synóm svým, čím viece otec váš, jenž v nebesiech jest, dá ducha dobrého těm, jenž ho prosie?

Mt7,12 Protož všěchny věci, kteréž kolivěk chcete, aby činili vám lidé, též i vy čiňte jim. Nebo tento jest zákon i proroci. Mt7,13 Vcházejte skrzě úzkú bránu, neb široká brána a prostraná cesta, kterážto vede k zatracení, a mnozí sú, ješto jdú po ní. Mt7,14 Velmě úzká cěsta a těsná brána, jenž vede k životu, a málo jich jest, jenž nalézají ji!“

Mt7,15 „Pilně se vystřiehajte od falešných prorokóv, kteříž přichodie k vám v rúšě ovčiem, ale vnitř sú vlcie hltaví. Mt7,16 Po ovoci jich poznáte je. Zdaliť zbierají s trnie víněnky aneb z bodlákóv fíky? Mt7,17 Tak každé dřevo dobré dobré ovoce činí, ale zlé dřevo ovoce zlé činí. Mt7,18 Nemóž dřevo dobré ovoce zlého nésti ani štěp zlý ovoce činiti dobré. Mt7,19 Všěliké dřevo, kteréž nečiní ovoce dobrého, vyřezáno bude a v oheň vrženo. Mt7,20 Protož z ovoce jich poznáte jě.“

Mt7,21 „Ne každý, ktož mi die: Pane, pane, vejde v královstvie nebeské. Ale ktož činí vóli otce mého, jenž v nebesiech jest, ten vejde v královstvie nebeské. Mt7,22 Mnozí řkú mi v onen den: Pane, pane, však ve jmě tvé prorokovali sme a ve jmě tvé diábly sme vymietali a ve jmě tvé moci mnohé činili sme. Mt7,23 A tehdy vyznám jim, že nikdy sem neznal vás. Odstupte ote mne všickni, jenž činíte nepravost. Mt7,24 Protož každý, jenž činí slova tato a činí je, přirovnán bude muži múdrému, jenž ustavil dóm svój na skále. Mt7,25 I stúpil jest déšť a přišly sú vody nebo řeky a váli

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).