[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<77v78r78v79r79v80r80v81r81v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přikázaný jinými přikázaními vypražňuje, aby dvojí věc složil v samém sobě, v jednom novém člověku čině pokoj, E2,16 aby smířil oba v jednom těle s bohem, skrze kříž zabíjeje nepřiezni sám v sobě. E2,17 A přišed zvěstoval pokoj vám, kteříž ste někdy daleko byli, a pokoj těm, kteříž blízko biechu. E2,18 Neb skrze něho přístup máme oba v jednom duchu k otci. E2,19 Protož již tehda nejste hosté a příchozé, ale ste měšťané svatých a čeledínové boží, E2,20 vzdělaní jsúc na základ apoštolský a prorocký na tom najvětšiem úhelném kameni Kristu Ježíši, E2,21 na němž každé vzdělánie a ustavenie roste v chrám svatý pánu, E2,22 na němž i vy spolu vzdělávajte se v přiebytek boží v duchu svatém.

III.

E3,1 Pro takovú věc já Pavel, vězeň Krista Ježíše za vás pohany, E3,2 ač však slyšéce štědrotu milosti božie, kteráž mi dána jest v vás, E3,3 neb podlé zzevenie známo mi učiněno jest tajemstvie svaté, kteréž sem svrchu psal nakrátce. E3,4 Jakož móžete čtúce srozoměti opatrnost mú v tajemství Kristově, E3,5 kteréž jiným národóm nenie oznámeno synóm lidským, jakož nynie zevno jest svatým apoštolóm jeho a prorokóm v duchu, E3,6 aby byli pohané spolu dědici a spolu vtěleni i spolu účastni zaslíbenie jeho v Kristu Ježíši skrze čtenie, E3,7 jehož já učiněn sem sluha podlé daru milosti božie, kteráž dána jest mně podlé činěnie moci jeho. E3,8 Mně zajisté všech svatých najmenšiemu dána jest milost tato mezi pohany zvěstovati nestihlá bohatstvie Kristova E3,9 a osvěcovati všecky, kteraké by bylo rozdávanie tajemstvie skrytého od věku v bohu, jenž všecky věci stvořil, E3,10 aby oznámena byla kniežatóm a mocem v nebesiech skrze cierkev rozličná múdrost božie E3,11 podlé uloženie věkuov, kteréž naplnil bóh v Kristu Ježíši, pánu našem, E3,12 v němž máme doúfanie a přístup v doúfaní skrze vieru jeho. E3,13 Protož prosím, abyste nehynuli v zámutciech mých za vás, jenž jest sláva vaše. E3,14 Pro kterúž věc klekám na kolena má k otci pána našeho Jezukrista, E3,15 z něhož každé ocovstvo na nebi i na zemi se jmenuje, E3,16 aby dal vám podlé bohatstvie slávy své moc ku posilnění skrze ducha jeho vnitřniem člověku E3,17 přebývati skrze vieru v srdcích vašich, v lásce jsúc vkořeněni a založeni, E3,18 abyšte mohli stihnúti se všemi svatými, která by byla širokost a dlúhost a vysokost i hlubokost, E3,19 viděti také převysoké uměnie lásky Kristovy, abyste byli naplněni ve všeliku plnost boží. E3,20 Tomu pak, jenž móž učiniti, všecky věci hojnějie nad to, než prosíme aneb rozomieme podlé moci, kterúž dělá v nás, E3,21 jemu chvála v cierkvi a v Kristu Ježíši ve všecky národy věky věkuov, amen.

IIII.

E4,1 Protož prosím vás já vězeň v pánu, abyšte hodně chodili povoláním, kterým povoláni ste, E4,2 se vší pokorú a s tichostí, s trpělivostí, snášejíce se vespolek v lásce. E4,3 Pečlivi jsúc zachovati jednotu duchu v svazku pokoje, E4,4 jedno tělo a jeden duch, jakož ste povoláni, v jedné naději povolánie vaše. E4,5 Jeden pán, jedna viera, jeden křest, E4,6 jeden bóh a otec všech, jenž jest nade všecky i po všech i ve všech nás. E4,7 Ale jednomu každému z vás dána jest milost podlé miery obdarovánie Kristova. E4,8 Protož die písmo: Vstupuje na výsost, jatu vedl vazbu, dal jest dary lidem. E4,9 A že vstúpil, což jest, jediné, že jest i sstúpil najprvé do najnižších stran

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).