[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<79v80r80v81r81v82r82v83r83v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

u vieře čtenie Ph1,28 a v ničemž se nelekajte od protivníkuov, neb to jest jim příčina zatracenie, ale vám spasenie, a to od boha. Ph1,29 Neb vám dáno jest pro Krista, netoliko abyšte v něho věřili, ale také abyšte pro něho trpěli, Ph1,30 týž boj majíce, kteraký ste i viděli na něm i nynie slyšeli o mně.

II.

Ph2,1 Protož jest li které utěšenie v Kristu, jest li které veselé lásky, jest li které tovarystvie ducha, sú li která třeva slitovánie, Ph2,2 naplňte radost mú, abyste též smyslili, túž lásku majíce, jednomyslni též smýšléce. Ph2,3 Nic skrze svár ani marnú chválu, ale v pokoře jedni druhé za vyšie sobě majíce, Ph2,4 ne což svého jest každý hledajíce, ale také i což jiných. Ph2,5 To zajisté číte na sobě, co i na Kristu Ježíši, Ph2,6 kterýžto sa v zpósobě božie, ne lúpežem domnieval se jest roven býti bohu, Ph2,7 ale samého se zmařil, zpósobu služebníka přijem, v podobenství lidí učiněn, obcováním nalezen jest jako člověk. Ph2,8 Ponížil sebe samého, učiněn sa poslušný až k smrti, a smrti kříže. Ph2,9 Protož i bóh povýšil jeho a dal jemu jiného, jenž jest nad každé jméno, Ph2,10 aby ve jméno Ježíšovo každé koleno klekalo nebeských, zemských i pekelných Ph2,11 a každý jazyk aby vzýval, že pán Ježíš Kristus v slávě jest boha otce. Ph2,12 Protož najmilejší moji, jakož ste vždycky poslúchali, netoliko když sem při vás, ale mnoho viece nynie, když nejsem při vás, s bázní a s třesením vaše spasenie dělajte. Ph2,13 Neb bóh jest, jenž dělá v vás i chtěnie i dokonánie za dobrú vuoli. Ph2,14 Všecko čiňte bez reptánie a bez pochybovánie, Ph2,15 abyste byli bez žaloby a sprostní synové boží bez trestánie uprostřed národu zlého a převráceného, mezi nimiž svietíte jako světla na světě, Ph2,16 slovo života zdržujíce k chvále mé v den Kristuov. Neb sem naprázno neběžal. Ph2,17 Ale i ač se obětuji nad obět a službu viery vašie, raduji se a spolu veselím se s vámi se všemi, Ph2,18 a též i vy radujte se a spolu veselte se s nimi.

Ph2,19 Ale naději se v pánu Ježíši, že Timotea pošli k vám brzo, abych i já dobré mysli byl, poznaje, které věci při vás sú. Ph2,20 Neb žádného nemám tak jednomyslného, jenž by čistú žádostí za vás pečoval. Ph2,21 Neb všickni, které věci sú jich, hledají, ne které sú Krista Ježíše. Ph2,22 A ujištěnie jeho poznajte, neb jako otci syn se mnú jest slúžil ve čtení. Ph2,23 Protož naději se, že toho pošli k vám ihned, jakž uzřím, kterak mi se zvede. Ph2,24 Ale úfám v pánu Ježíši, že i sám brzo přijdu k vám. Ph2,25 Ale potřebné mi se zdálo Epafrodita, bratra a spolu pomocníka i spolu rytieře mého a vašeho apoštola a služebníka potřebnosti mé, poslati k vám, Ph2,26 neb zajisté všech váš žádáše a truchliv bieše proto, že ste slyšeli o něm, že by byl nemocen, Ph2,27 neb i nemocen jest byl až k smrti. Ale bóh smiloval se jest nad ním, a netoliko nad ním, ale také i nade mnú, abych zámutka nad zámutek neměl. Ph2,28 Protož tiem spieše poslal sem jej, abyšte vidúce jeho opět se radovali a já abych bez zámutku byl. Ph2,29 Protož přijměte jej se vší radostí v pánu a takového ve všie poctivosti mějte, Ph2,30 neb pro skutek Kristuov až k smrti přistúpil jest, vydávaje duši svú, aby naplnil to, co se z vás nedostáváše při mém poslúžení.

III.

Ph3,1 Potom, bratřie moji, radujte se v pánu. Též věci vám psáti mně zajisté nenie léň, a vám jest potřebie. Ph3,2 Vizte psy, vizte zlé dělníky, vizte roztržku. Ph3,3 Neb my sme obřezánie, jenž duchem bohu slúžíme a chlubíme se v Kristu Ježíši, a ne v těle doúfanie majíce, Ph3,4 jakž koli i já mám doúfanie v těle. Ač se kto jiný zdá doúfati v těle, já viece. Ph3,5 Obřezaný osmého dne, z rodu izrahelského

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).