[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<78v79r79v80r80v81r81v82r82v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

neb všecko, což se zevuje, světlo jest. E5,14 Protož die písmo: Vstaň ty, jenž spíš, a povstaň z mrtvých, a osvietí tě Kristus. E5,15 Protož vizte, bratřie, kterak byšte opatrně chodili, ne jako nemúdří, E5,16 ale jako múdří vykupujíce čas, neb dnové zlí sú. E5,17 Protož neroďte býti nemúdří, ale rozomějíci, která by byla vóle božie. E5,18 A neroďte se opíjeti v něm, v němž jest smilstvo. Ale buďte naplněni duchem svatým, E5,19 mluviece sami sobě v žalmiech a v chvalách a v piesničkách duchovních, zpievajíce a chválu vzdávajíce v srdcích vašich pánu, E5,20 dieky činiece vždycky za všecky ve jméno pána našeho, Jezukrista bohu a otci, E5,21 poddáni súce vespolek v bázni Kristově.

E5,22 Ženy mužóm svým poddány buďte jako pánu, E5,23 neb muž hlava jest ženy, jako Kristus hlava jest cierkve, on spasitel těla jejieho. E5,24 Ale jako cierkev poddána jest Kristu, tak i ženy mužóm svým ve všem. E5,25 Mužie, milujte ženy vaše, jako i Kristus miloval jest cierkev a dal samého se za ni, E5,26 aby ji posvětil, očišťuje obmytím vody v slovu života, E5,27 aby vydal sobě cierkev slavnú, ješto nemá poskvrny ani vrásky ani co mrzutého, ale aby byla svatá a neposkvrněná. E5,28 Tak i mužie mají milovati ženy své jako těla svá. Ktož ženu svú miluje, sám se miluje. E5,29 Neb žádný nikdy těla svého v nenávisti neměl, ale krmí a chová je jako i Kristus cierkev, E5,30 neb údové sme z těla jeho a z masa jeho i z kostí jeho. E5,31 Protož opustí člověk otce i matku svú a přídržeti se bude ženy své, a budeta dva v těle jednom. E5,32 Svátost tato veliká jest. Ale já pravím v Kristu a v cierkvi. E5,33 Ale však vy všickni jeden jako druhý ženu svú jako sám se miluj a žena boj se muže svého.

VI.

E6,1 Synové, poslušni buďte rodičóv svých v pánu, neb to spravedlivé jest. E6,2 Cti otce svého i matku svú, jenž jest prvnie přikázanie v zaslíbení, E6,3 aby bylo dobře tobě a aby byl dlúhověčný na zemi. E6,4 A vy, otcové, neroďte k hněvivosti popuzovati synóv svých, ale vychovajte je v kázni a trestání páně. E6,5 Služebníci, poslušni buďte pánóv tělesných s bázní a s třesením v sprostnosti srdce vašeho jako Kristu, E6,6 ne k oku slúžiece jakžto lidem se líbiece, ale jako sluhy Kristovy, činiece vuoli boží a z úmysla, E6,7 s dobrú volí slúžiece jako pánu a ne lidem, E6,8 vědúce, že každý, což koli činiti bude dobrého, to vezme od pána, leč sluha, leč svobodný. E6,9 A vy, páni, též čiňte, jim odpúštějíce hruozy, vědúce, že i jich i váš jest pán v nebesiech, a osob přijímanie nenie u boha.

E6,10 Potom, bratřie, posilňte sebe v pánu a v moci síly jeho. E6,11 Oblecte se v oděnie božie, abyšte mohli státi proti zálohám ďábelským, E6,12 neb nenie nám bojovánie proti tělu a krvi, ale proti kniežatóm a mocem, proti světa zprávciem temnosti těchto, proti duchovním zlostem v nebesiech. E6,13 Protož přijměte oděnie božie, abyšte mohli odolati ve dni zlém a ve všech věcech dokonalí státi. E6,14 Protož stójte, podpášíce bedra vaše v pravdě a oblečeni jsúc v pancieř spravedlnosti E6,15 a obuté nohy majíc v připravení čtenie pokoje, E6,16 ve všech věcech přijměte štít viery, jímž byšte mohli všecky šípy zlostníka ohnivé uhasiti, E6,17 a přielbici spasenie přijměte a meč ducha, jenž jest slovo božie, E6,18 skrze všelikú prosbu a modlitvu, modléce se v každý čas v duchu a v něm bdiece ve všie ustavičnosti a prosbě za všecky svaté E6,19 i za mě, aby dána byla mně řeč v otevření úst mých s doúfaním, známo činiti čtenie, E6,20 pro něž poselstvie ději v tomto řetěze,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).