[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<76v77r77v78r78v79r79v80r80v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

chcete koli, to činili. G5,18 A pakli duchem vedeni býváte, nejste pod zákonem. G5,19 Ale zevni sú skutkové těla, jenž sú smilstvo, nečistota, smilnost, nestydatost, G5,20 modloslúženie, trávenie, nepřiezni, svárové, závisti, hněvové, náhlosti, nesvornosti, šibalstva, G5,21 nenávisti, kacierstva, roty, vraždy, opilstva, hodovánie a těm podobné věci, kteréž předpoviedám vám, jakož sem dřieve kázal, že ktož takové věci činie, královstvie božieho nedojdú. G5,22 Ale ovoce ducha jest láska, radost, pokoj, dlúhočakánie, trpělivost, dobrota, dobrotivost, G5,23 tichost, viera, skrovnost, zdrželivost, čistota proti takovým věcem nenie zákon. G5,24 Ale kto sú Kristovi, tělo své ukřižovali sú s hřiechy a s žádostmi. G5,25 Sme li duchem, živi duchem choďme. G5,26 Nebývajme účastni marné chvály, žádostivi vespolek sebe popúzejíce, vespolek sobě závidiece.

VI.

G6,1 Bratřie, bude li zachvácen člověk v kterém hřiechu, vy, jenž duchovní ste, takového naučte v duchu tichosti, znamenajie se samého, aby i ty nebyl pokúšen. G6,2 Jeden druhého břemena neste a tak naplníte zákon Kristuov. G6,3 Neb ač kto domnievá se, by něco byl, nic nejsa sám se svodí. G6,4 Ale skutku svého každý zkus a tak sám v sobě chválu mieti bude, a ne v jiné. G6,5 Neb každý břiemě své ponese. G6,6 A zdělej se ten, jenž naučenie přijímá slovem s tiem, od něhož naučenie přijímá ve všem zboží svém. G6,7 Neroďte blúditi, bóh nebude zklamán, neb které věci rosievati bude člověk, ty i žieti bude. G6,8 Neb ktož rosievá v těle svém, z těla i žieti bude porušenie. Ale ktož rosievá v duchu, z ducha i žieti bude, život věčný. G6,9 A dobře činiece neustávajme, neb časem svým žieti budem nepřestávajíce. G6,10 Protož dokudž čas máme, čiňme dobře ke všem, a najviece k domácím viery. G6,11 Vizte, kterakými listy psal sem vám rukú mú. G6,12 Neb kteří koli chtie se chlubiti v těle, tiť vás nutie, abyste se obřezovali, toliko aby kříže Krista protivenstvie netrpěli. G6,13 Neb ani ti, ješto se obřezují, zákona ostřiehají, ale chtie, abyšte vy se obřezovali, aby se v těle vašem chlubili. G6,14 Jedné v kříži pána našeho Jezukrista, skrze něhož mně svět ukřižován jest a já světu. G6,15 Neb v Kristu Ježíši ani obřezánie zač stojí, ani neobřezánie, ale nové stvořenie. G6,16 A kteříž koli této zprávy budú následovati, pokoj na ně a milosrdenstvie i na Izrahel boží. G6,17 Potom žádný mi truchliv nebuď, neb já jiezvy pána Ježíši na těle mém nosím. G6,18 Milost pána našeho Jezukrista s duchem vaším, bratřie, amen.

ProlPředmluva v Epištoly k Efezuom

Efezští sú Azianové; ti přijemše slovo, pevně stáli sú u vieře. Ty chválí apoštol, píše jim z města římského z žaláře po Titikovi jáhnovi.

[I.]text doplněný editorem

E1,1 Pavel, apoštol Krista Ježíše skrze vuoli boží, všem svatým, kteříž sú v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši. E1,2 Milost vám a pokoj od boha otce našeho a od pána Jezukrista. E1,3 Jenž požehnal nás v každém požehnání duchovniem v nebeských věcech v Kristu. E1,4 Jakož jest vyvolil nás v Kristu před ustavením světa, abychom byli svatí a nepoškvrnění před obličejem jeho v lásce. E1,5 Jenž nás vyvolil v zvolenie synóv skrze Jezukrista v něho podlé uložené

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).