[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<77r77v78r78v79r79v80r80v81r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vóle své E1,6 k chvále slávy milosti své, v kteréž nás vzácny učinil v milém synu svém, E1,7 v němžto máme vykúpenie skrze krev jeho a odpuštěnie hřéchóv podlé bohatstvie milosti jeho, E1,8 kteráž rozmohla se v nás ve všie múdrosti i opatrnosti, E1,9 aby známo učinil nám tajemstvie vuole své podlé dobrovolenstvie svého, kteréž zpósobil v něm E1,10 v uložení plnosti časóv opraviti všecky věci v Kristu, které na nebi i které na zemi sú, v něm. E1,11 V němž také my losem povoláni sme, vyvoleni súce podlé uloženie jeho, jenž činí všecky věci podlé rady vóle své, E1,12 abychom byli k slávě chvály jeho my, ješto sme napřed naději položili v něm. E1,13 V němž i vy, když ste slyšali slovo pravdy čtenie spasenie vašeho, v němž i věřiece znamenáni ste duchem svatým, zaslíbenie, E1,14 jenž jest závdavek dědictvie našeho i vykúpenie zisku k chvále slávy jeho.

E1,15 Protož i já, slyše vieru vaši, kteráž jest v Kristu Ježíši, a milovánie ke všem svatým, E1,16 nepřestávám dieky čině za vás, památku o vás čině na modlitbách mých, E1,17 aby bóh a otec pána našeho Jezukrista a otec slávy dal vám ducha múdrosti a zevenie poznánie jeho, E1,18 osvieceně oči srdce vašeho, abyšte viděli, která by byla naděje povolánie jeho a která bohatstvie slávy dědictvie jeho v svatých E1,19 a která by byla převýšená vysokost moci jeho v nás, kteříž sme uvěřili podlé činěnie síly moci jeho, E1,20 kterúž jest učinil v Kristu, vzkřiesiv jej z mrtvých a posadiv na pravici své v nebesiech E1,21 nade všecko kniežatstvo i moci i nad sílu i nad panovánie i nad všeliké jméno, kteréž se menuje netoliko na tomto světě, ale také v budúciem. E1,22 A všecky věci poddal pod nohy jeho a jej dal hlavú nade vší cierkví, E1,23 jenž jest tělo jeho a plnost jeho, jenž jest všecky věci ve všech naplňuje.

II.

E2,1 A vy, kdy ste byli mrtví v vinách a v hřieších vašich, E2,2 v nichž ste chodili někdy podlé věku světa tohoto podlé kniežete moci povětřie tohoto duchu, jenž nynie dělá v synech nevěřících, E2,3 v nichžto i my všickni někdy obcovali sme v žádostech těla našeho, činiece vuoli těla i myšlenie, a biechom podlé přirozenie synové hněvu jako i jiní. E2,4 Ale bóh, jenž bohatý jest v milosrdenství pro přielišnú lásku svú, kterúž miloval nás, smiloval se jest nad námi, E2,5 kdy sme byli mrtví hřiechy v Kristu, jehožto milostí ste spaseni učiněni, E2,6 a spolu vzkřiesil a spolu seděti kázal v nebesiech Kristu Ježíši, E2,7 aby ukázal v budúcích věcech hojná bohastvie milosti své v dobrotě nad námi v Kristu Ježíši. E2,8 Neb milostí ste spaseni skrze vieru, a to ne z vás, neb dar boží jest, E2,9 ne z skutkuov, aby se žádný nechlubil, E2,10 neb jeho sme účinkem stvořeni v Kristu Ježíši v skutciech dobrých, kteréž připravil buoh, abychom chodili v nich.

E2,11 Protož pamětlivi buďte, že někdy vy bydlíte, pohané na těle, ješto ste sluli neobřezánie od toho, ješto slove obřezánie na těle rukú učiněné, E2,12 neb ste byli v tom času bez Krista odlúčeni od obcovánie israhelského a hosté svědectví zaslíbenie jeho, naděje nemajíce a bez boha na tomto světě. E2,13 Ale nynie v Kristu Ježíši vy, ješto ste byli někdy daleko, učiněni ste blízko ve krvi Kristově. E2,14 A on zajisté jest pokoj náš, jenž učinil obé jedno, a prostřední stěnu hráze zrušuje, nepřiezní na těle svém, E2,15 zákon přikázaný

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).