[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<79r79v80r80v81r81v82r82v83r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tak abych směl v něm, jakož slušie na mě mluviti. E6,21 Ale abyšte i vy věděli, které věci při mně sú, co bych činil, všecko vám známo učiní Titikus, najmilejší bratr mój a věrný sluha v pánu, E6,22 kteréhož sem poslal k vám pro tu věc, abyšte poznali, které věci při nás sú, a aby utěšil srdce vaše. E6,23 Pokoj vám bratřie a láska s věrú od boha otce a pána Jezukrista. E6,24 Milost se všemi, ktož milují pána našeho Jezukrista v neporušení, amen.

ProlPředmluva k Filipenským

Filipenští sú Macedonští; ti přijemše slovo pravdy, pevně stali sú u vieře, aniž sú přijali falešných apoštoluov. Ty chválí apoštol, píše jim z Říma z žaláře po Epafroditovi.

Počíná se prvá kapitola k Filipenským

Ph1,1 Pavel a Timoteus, sluhy Jezukristovy, všem svatým v Kristu Ježíši, ješto sú v Filipis, s biskupy a s jáhny. Ph1,2 Milost vám a pokoj od boha, otce našeho, a od pána Jezukrista. Ph1,3 Dieky činím bohu mému v každé památce vašie Ph1,4 vždycky na všech modlitnách mých za vás za všecky, s radostí prosbu čině Ph1,5 za vaše obcovánie ve čtení Kristovu od prvnieho dne až do této chvíle, Ph1,6 doúfaje tomu, že ten, jenž počal [v ]text doplněný editorem[246]v] in lat.vás skutek dobrý, dokoná až do Krista Ježíše. Ph1,7 Jakož mi jest to spravedlivé smysliti o všech o vás, protože bych měl vás v srdci i v okovách mých a v obraně i v potvrzení čtenie, abyšte byli tovařišie radosti mé všickni vy. Ph1,8 Neb svědek mi jest buoh, kterak žádám, abyšte mi všickni byli v třevách Krista Ježíše. Ph1,9 A za to se modlím, aby láska vaše viece a viece rozmáhala se v umění i v každém smyslu, abyšte zkusili lepších věcí, Ph1,10 abyšte byli čisti bez úrazu ke dni Kristovu, Ph1,11 naplníni súc užitkuov spravedlnosti skrze Ježíše Krista v chválu a v slávu boží.

Ph1,12 Ale chci, abyšte věděli, bratřie, že ty věci, kteréž při mně sú, viece k prospěchu přišly sú čtenie, Ph1,13 tak že by okovy mé byly zevny v Kristu v každém radném domu i ve všech jiných, Ph1,14 aby mnozí bratřie, v pánu úfajíce, v okovách mých hojnějie směli slovo božie mluviti bez strachu. Ph1,15 Někteří zajisté pro závist i svár a někteří pro dobrú vuoli Krista káží, Ph1,16 někteří z lásky vědúce, že k obraně čtenie položen sem. Ph1,17 Ale někteří z sváru Krista zvěstují neupřiemě mnějíce, by nátisk zbudili okovóm mým. Ph1,18 Což tehdy? Když pak všelikým obyčejem, leč skrze příčinu, leč skrze pravdu Kristus se zvěstuje, i v tom se raduji, ale i radovati se budu, Ph1,19 neb viem, že mi to přijde k spasení skrze vaši modlitvu a skrze dánie pomoci ducha Jezukristova Ph1,20 podlé očekávanie a naděje mé, že v ničemž nebudu pohaněn, ale ve všelikém doúfaní jakož vdycky i nynie zveleben bude Kristus na těle mém, leč skrze život, leč skrze smrt. Ph1,21 Neb mně živu býti Kristus jest a umřieti zisk. Ph1,22 Pakli živu býti v těle zde mně užitek jest práce, však co bych zvolil, neviem, Ph1,23 neb úzkost mám ze dvú věcí, žádost maje rozděliti se a býti s Kristem, neb to mnoho lepšie jest. Ph1,24 Ale zuostati v těle potřebie jest pro vás. Ph1,25 A to úfaje viem, že ostanu, a déle ostanu všem vám k prospěchu vašemu a k radosti viery, Ph1,26 aby veselé vaše hojnějšie bylo v Kristu Ježíši ve mně a skrze mé příštie opět k vám. Ph1,27 Toliko hodně čtení Kristovu obcujte, abych když přijdu a uzřím vás, leč kromě vás sa, uslyším o vás, že stojíte v jednom duchu jednomyslní, spolu usilujíce

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).