[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<76r76v77r77v78r78v79r79v80r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

i vy. Bratřie, prosím vás, nic ste mne neurazili G4,13 a vizte, že skrze nemoc těla kázal sem vám dřieve, G4,14 a pokušením vaším na mém těle nezhrzeli ste ani zavrhli, ale jako anděla božieho přijeli ste mě jako Krista Ježíše. G4,15 Protož kde jest blahoslavenstvie vaše? Neb svědectvie vydávám vám, že by to mohlo býti, oči vaše byli byste vylúpali a dali byste mně. G4,16 Protož nepřietel sem vám učiněn, pravdu vám pravě? G4,17 Milujíť vás nedobře, ale vylúčiti vás chtie, abyšte jich nenásledovali. G4,18 Ale dobrého následujte a v dobrém vždycky a ne toliko, když sem přítomen při vás. G4,19 Synáčkové moji, kteréž opět porozuji, dokudž Kristus nebude zpósoben v vás. G4,20 A chtěl li bych nynie býti u vás a proměniti hlas svój, neb trpím hanbu pro vás. G4,21 Povězte mi, kteří pod zákonem chcete býti, zákona ste nečtli? G4,22 Neb psáno jest, že Abraham dva syny měl, jednoho z dievky a druhého z svobodné. G4,23 Ale kterýž z dievky podlé těla narozen jest. Ale který z svobodné skrze zaslíbenie, G4,24 kteréžto věci skrze podobenstvie pověděny sú. Neb ty věci sú dva zákony, jeden zajisté na hoře Sina službu rodě, jenž jest Agar. G4,25 Sina zajisté hora jest v Arabí, kteráž spojena jest k té, ješto nynie jest Jeruzalém, a slúží s syny svými. G4,26 Ale ten, kterýž svrchu jest Jeruzalém, svobodna jest, jenž jest matka naše. G4,27 Neb psáno jest: Vesel se neplodná, jenž nerodíš, vyřkni a volaj, kteráž neporozuješ, neb mnozí synové opuštěné, viece nežli té, kteráž má muže. G4,28 Ale my, bratřie, podlé Izáka zaslíbenie synové sme. G4,29 Ale jakož tehdy ten, kterýž podlé těla narozen bieše, protivil se tomu, kterýž podlé ducha, tak i nynie. G4,30 Ale co die písmo? Vyvrz dievku a syna jejieho, neb nebude dědicem syn dievky s synem svobodné. G4,31 Protož, bratřie, nejsme dievčini synové, ale svobodné. Kterúžto svobodú Kristus nás vysvobodil.

V. kapitola

G5,1 Protož stuojte a neroďte opět jhem služby obklíčeni býti. G5,2 Aj, já, Pavel, pravi vám, že budete li se obřezovati, Kristus vám nic neprospěje, G5,3 a opět osvědčuji každému člověku, jenž se obřezuje, že dlužen jest, aby vešken zákon činil. G5,4 Vyprázdněni ste od Krista vy, jenž se v zákoně spravedliví činíte, od milosti ste vypadli. G5,5 My zajisté duchem z viery naděje spravedlnosti očekáváme, G5,6 neb v Kristu Ježíši ani obřezánie zač stojí, ani neobřezánie, ale viera, kteráž skrze lásku diela. G5,7 Běhali ste někdy, kto vám jest přikázal, abyste pravdy nebyli poslušni? G5,8 Žádnému nepovolujete, neb rada tato nenie z toho, jenž vás povolal. G5,9 Malý kvas všecko tělo porušuje. G5,10 Já úfám do vás v pánu Ježíši, že nic jiného nebudete mysliti. Ten pak, ktož nutí vás, ponese súd. Ktož koli jest ten. G5,11 Ale já, bratřie, jestliže ještě obřezánie káži, i což ještě protivenstvie trpím? Tehdy vy prázdného jest pohoršenie kříže. G5,12 Daj bóh, aby byli odřezáni ti, jenž vás nutie!

G5,13 Neb vy v svobodu povoláni ste, bratřie, toliko, abyšte svobody nedávali v příčinu těla, ale skrze lásku ducha poslúchajte sebe vespolek. G5,14 Neb vešken zákon v jedné řeči se naplňuje: Milovati budeš bližnieho svého jako se samého. G5,15 Pakli se budete vespolek hrýzti a jiesti, vizte, abyste sami od sebe nezahynuli. G5,16 Ale pravi v Kristu: Duchem choďte, a žádosti těla nedokonáte. G5,17 Neb tělo žádá proti duchu a duch proti tělu, tyto zajisté věci vespolek se sobě protivie, abyste ne což

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).