[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<126r126v127r127v128r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

smradu jest, smrď ještě. A ktož spravedlivý jest, ospravedlen buď ještě a svatý osvěť se ještě. Ap22,12 Aj, přijdu brzy a odplata má se mnú jest dáti jednomu každému podlé skutkóv jeho. Ap22,13 Já sem alfa i omega, počátek i konec, první i poslední. Ap22,14 Blahoslavení, kteříž umývají rúcha svá, aby byla moc jich v dřevu života a aby skrze brány vešli do města, Ap22,15 vně psi a trávenci a nestydatí a vražedlníci a modloslužebníci i každý, ktož miluje a činí lež. Ap22,16 Já Ježíš poslal sem anděla mého svědčiti vám tyto věci v zbořiech, já sem kořen a kmen Davidóv, hvězda stkvúcie a jitřnie.“ Ap22,17 A ženich a nevěsta řkú: „Poď.“ A ktož slyší, rci: „Poď.“ A ktož žiezní, přiď, kto chce, vezmi vodu života darmo. Ap22,18 Osvědčuji zajisté já, Jan, každému, ktož slyší slova proroctvie knih těchto. Ap22,19 Ač kto přidá k těmto věcem, přidá buoh na něho ran napsaných v knihách těchto. A pakli kto ujme slov z knih proroctvie tohoto, odejme buoh částku jeho z knih života a z města svatého a z těch věcí, kteréž psány sú v knihách těchto. Ap22,20 Die ten, jenž svědectvie vydává o těchto věcech: „Také přijdu brzy, amen.“ Přiď, pane Ježíši! Ap22,21 Milost pána našeho Jezukrista se všemi vámi, amen. Budiž pán všemohúcí pochválen nynie i vdycky. Amen.

A tak jest konec.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).