[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<72v73r73v74r74v75r75v76r76v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

2 C8,7 Ale jakož ve všech věcech hojni ste u vieře a v naději a v řeči a v umění i ve všie pilnosti, nad to i v lásce vašie k nám, abyšte i v této milosti hojni byli. 2 C8,8 Ne jako přikazuje pravím, ale pro jiných pilnost také vašie lásky duomyslu dobrého potvrzuje. 2 C8,9 Neb viete milost pána našeho Jezukrista, že pro vás chudý učiněn jest jsa bohatý, abyšte jeho chudobú vy bohati byli učiněni. 2 C8,10 A v tom radu dávám, neb to vám užitečné jest, jenž netoliko učiniti, ale i chtieti počali ste od léta prvnieho, 2 C8,11 protož nynie i skutkem dokonajte, aby jakž hotov úmysl vuole, tak bylo i skutkem dokonánie z toho, což máte. 2 C8,12 Neb když vuole hotova jest podlé toho, což má, vzácna jest bohu ne podlé toho, což nemá. 2 C8,13 Ne aby jiným bylo oblevenie a vám zamúcenie, ale podlé rovnosti. 2 C8,14 Nynějšieho času vašie hojnost jich chudobu aby naplnila, aby jich hojnost vašie chudoby bylo naplněnie, aby byla rovnost, jakož psáno jest: 2 C8,15 Kto mnoho sebral, nepřevzal jest, a kto málo, neumenšil.

2 C8,16 Ale dieka bohu, jenž jest dal túž plnost za vás v srdci Titovu. 2 C8,17 Že napomínanie naše zajisté přijal jest, a když byl pilností svú dobrú volí bral se jest k vám. 2 C8,18 Poslali sme s ním také bratra našeho, jehož jest chvála ve čtení po všech zbořiech, 2 C8,19 a netoliko to, ale zjednán jest od zboruov tovaryš putovánie našeho v této milosti, kteráž se přisluje od vás k chvále božie a k naplnění zřiezené vuole vašie, 2 C8,20 varujíce se toho, aby někto nehaněl nás v té plnosti, kteráž se přisluhuje od vás. 2 C8,21 Neb opatrujem dobré věci netoliko před bohem, ale také přede všemi lidmi. 2 C8,22 Poslali sme také s ním bratra našeho, jehož sme zkusili ve mnohých věcech, často že snažen jest, ale nynie mnoho snažnějie doúfaním mnohým do vás, 2 C8,23 leč buď pro Tita, jenž jest tovařiš muoj a mezi vámi pomocník, leč buď pro ty, kteří sú bratřie naši a apoštolé zboruov slávy Kristovy. 2 C8,24 Protož ukázanie, ješto jest lásky vašie a našie chvály, za vás k nim, ukažte před tváří zboruov božích.

Devátá. IX.

2 C9,1 Neb o dani, kteráž bývá na svaté, nebylo mi potřebie psáti vám, 2 C9,2 neb viem hotový úmysl váš, pro který chlubím se o vás u Macedonských, neb Achaia hotova jest od léta lonského a milovánie vaše zbudilo jest mnohé jiné. 2 C9,3 I poslali sme bratřie, aby to, jímž se chlubíme o vás, nebylo vyprázněno v této stránce, abyšte, jakož sem řekl, hotovi byli, 2 C9,4 aby když přijdú se mnú i Macedonští, i nalezli by vás nehotovy, styděli bychom se my, abychom neřekli vás v tom statku skúpé. 2 C9,5 Protož zdálo mi se potřebné prositi bratří, aby předešli k vám a předpověděli zaslíbenie požehnánie, aby to hotovo bylo tak jakož požehnánie, a ne jako lakomstvie. 2 C9,6 Ale toto pravi: Ktož skúpě rosievá, skúpě žieti bude, a ktož rosievá v požehnání, z požehnánie žieti bude život věčný. 2 C9,7 Každý, jakož jest uložil v srdci svém ne z zámutku ani z bezděčnosti. Neb veselého dárci miluje buoh. 2 C9,8 A mocný jest buoh všelikú milost hojnú učiniti v vás, abyste ve všech věcech vždycky všelikú dokonalost majíce rozmáhali se ve všeliký skutek dobrý, 2 C9,9 jakož psáno jest: Rozdělil a dal chudým, spravedlnost jeho zuostává na věky věkuov. 2 C9,10 A ten, jenž dává

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).