[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<75v76r76v77r77v78r78v79r79v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

národy. Napřed jest zvěstoval Abrahamovi, že v tobě požehnáni budú všickni národové. G3,9 Protož ti, jenž z viery sú, budú požehnáni s věrným Abrahamem. G3,10 Neb kteříž koli z skutkuov zákona sú, pod zlořečenstvím sú, neb psáno jest: Zlořečený každý, ktož nezuostane ve všech věcech, kteréž psány sú v knihách zákona, aby je činil. G3,11 Ale že nižádný v zákoně nebývá spravedliv, učiněn u boha, zevné jest, že spravedlivý z viery živ jest. G3,12 Zákon zajisté nenie z viery, ale: ktož plniti jej bude, živ bude v něm. G3,13 Kristus nás vykúpil z zlořečenstvie zákona, učiněn sa pro nás zlořečenstvie. Neb psáno jest: Zlořečený každý, ktož visí na dřevě, G3,14 aby mezi pohany požehnánie Abrahamovo bylo v Kristu Ježíši, abychom zaslíbenie ducha přijeli skrze vieru.

G3,15 Bratřie, podlé člověka pravi, však člověčím utvrzením poručenstvím žádný nezhrzie ani nadto, co jedná. G3,16 Abrahamovi řečena sú zaslíbenie i semeni jeho. Nedie: V semenech jako v mnohých, ale jako v jednom, a semeni tvému, jenž jest Kristus. G3,17 A to pravi poručenstvie utvrzenie od boha zákon, který dán jest po čtyrech a po třidceti letech, nečiní zmařenie k vyprázdnění zaslíbenie. G3,18 Neb jest li z zákona dědictvie, již ne zaslíbenie, ale Abrahamovi skrze zaslíbenie dal jest buoh. G3,19 K čemuž tehdy zákon? Pro přestupníky položen jest, dokudž by nepřišlo siemě, jemuž by zaslíbil zpósobenie skrze anděly v ruce smírce. G3,20 A smírce jedné věci nenie, ale buoh jeden jest zákon. G3,21 Tehdy proti zaslíbení božiemu jest? Bóh toho nedaj. Neb by byl dán zákon, ješto by mohl obživiti, jistě z zákona byla by spravedlnost. G3,22 Ale zavřelo jest písmo všecky věci pod hřiechem, aby zaslíbenie z viery Jezukristovy dáno bylo věřícím. G3,23 Ale dřieve než jest přišla viera, biechom ostřieháni pod zákonem, zavřeni jsúc v tu vieru, kteráž měla zevna býti, G3,24 a tak zákon pěstún náš byl jest v Kristu, abychom z viery spravedlivi učiněni byli. G3,25 Ale když jest přišla viera, již nejsme pod pěstúnem, G3,26 všickni zajisté synové boží ste skrze vieru Jezukrista. G3,27 Neb kteříž kolivěk v Kristu pokřtěni ste, Krista ste se oblékli. G3,28 V němžto nenie Žid ani Řek, nenie sluha ani svobodný, nenie muž ani žena, neb všickni vy jedno ste v Kristu. G3,29 A poněvadž jedno ste v Kristu, tehdy Abrahamovo siemě ste podlé zaslíbenie dědici.

IIII. kapitola

G4,1 Ale to pravi, že kterak dlúhý čas dědic maličký jest, nic nenie rozdělen od sluhy, jsa pánem všech věcí, G4,2 ale pod obráncemi a zprávcemi jest až do uloženého času od otce. G4,3 Tak i my když sme byli maličcí, pod živly tohoto světa biechom slúžiece. G4,4 Ale když jest přišla plnost času, poslal bóh syna svého, učiněného z ženy, učiněného pod zákonem, G4,5 aby ty, kteříž pod zákonem biechu, vykúpil, abychom vyvolenie synóv přijeli. G4,6 A že ste pod zákonem, poslal bóh ducha syna svého v srdce vaše volajícieho: „Otče, otče!“ G4,7 A tak již nenie sluha, ale syn, a poněvaž syn i dědic skrze boha. G4,8 Ale tehdy zajisté neznajíce boha, těm, jenž přirozením nejsú bohové, slúžieše. G4,9 Nynie pak, když ste poznali boha, ne brž poznáni ste od boha, kterak se opět navracujete k nemocným a k nedostatečným živlóm, jimž opět slúžiti chcete? G4,10 Dni zachováváte a mesiece a časy i léta. G4,11 Bojím se, bych snad nadarmo neusiloval mezi vámi.

G4,12 Buďte jako já, neb já jako

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).