[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<78r78v79r79v80r80v81r81v82r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

země. E4,10 Kterýž jest sstúpil, onť jest, jenž jest i vstúpil nade všecka nebesa, aby naplnil všecky věci. E4,11 A on dal jest zajisté některé apoštoly a některé proroky, jiné pak evanjelisty, ale jiné pastýře a učitele E4,12 k dokonání svatých v dielo posluhovánie k vzdělání těla Kristova, E4,13 dokudž se nezběhnem všickni v jednotu viery a poznánie syna božieho, v muže dokonalého, v mieru věka plnosti Kristovy, E4,14 abychom již nebyli maličcí, zmietajíce se vlnami a vókol točiece se všelikým větrem uměnie v nepravosti lidské, v chytrosti k oklamání bludu. E4,15 Ale pravdu činiece v lásce, rosťme v něm ve všech věcech, jenž jest hlava naše Kristus, E4,16 z něhožto všecko tělo spojeno a svázáno po všech klúbiech přisluhovánie podlé dělánie v mieru každého úda přispořenie těla činí k zdělání svému v lásce.

E4,17 Protož toto pravím a osvědčuji v pánu, abyste již nechodili, jakož i pohané chodie v marnosti smysla svého, E4,18 temnostmi zatměný majíce rozom, odlúčeni od života božieho skrze nevědomie, kteréž jest v nich pro slepotu srdce jich, E4,19 kteřížto, zúfavše sami nad sebú, vydali sú se v nestydatost, v činěnie všeliké nečistoty, v lakomství. E4,20 Ale vy ne tak naučili ste se Krista, E4,21 ač však slyšeli ste jej a [v]text doplněný editorem něm vy učeni jste, jakož jest pravda Ježíšova. E4,22 Protož ssložte s sebe podlé dřevnieho obcovánie vetchého člověka, jenž se ruší podlé žádosti bludu. E4,23 A obnovte se duchem mysli vašie E4,24 a oblecte se v nového člověka, jenž podlé boha stvořen jest v spravedlnosti a v svatosti pravdy. E4,25 Protož složiece lež, mluvte pravdu každý s bližním svým, neb sme vespolek údové. E4,26 Hněvajte se, a neroďte se shřešiti, slunce nezapadaj na hněvivost vaši. E4,27 Neroďte miesta dáti ďáblu. E4,28 Ktož jest kradl, již nekraď, ale radějí usiluj, dělaje rukama svýma, což dobrého jest, aby měl z čeho uděliti potřebu núzi trpíciemu. E4,29 Všeliká řeč zlá nevycházej z úst vašich, ale jest li která dobrá k vzdělání viery, aby dala milost poslúchajícím. E4,30 A neroďte zamucovati ducha svatého božieho, v němž znamenáni ste v den vykúpenie. E4,31 Každá kyselost a hněv a nemilost a křik a porúhanie odjato buď od vás se vší zlostí. E4,32 Ale buďte vespolek dobrotiví, milosrdní a odpúštějíce jeden druhému, jako i buoh odpustil jest v Kristu vám.

V.

E5,1 Protož následovníci buďte boží jakož synové najmilejší E5,2 a choďte v milování, jako i Kristus miloval jest vás a dal se samého za vás ofěru a obět bohu v vóni sladkosti. E5,3 Ale smilstvo i všeliká nečistota aneb lakomstvo aniž buď jmenováno mezi vámi, jakož slušie na svaté, E5,4 aneb mrzkost, aneb bláznomluvenie, aneb oplzlost, ješto k užitku nepříslušé, ale radše diekuov činěnie. E5,5 Neb toto vězte rozomějíce, že všeliký smilník aneb nečistý aneb lakomec, jenž jest modloslúženie, nemá dědictvie v království Kristově a božiem. E5,6 Žádný vás nesvoď marnými slovy, neb pro ty věci přišel jest hněv boží na syny nevěřície. E5,7 Protož neroďte jich účastni býti. E5,8 Neb byli ste někdy tmy, ale nynie světlo v pánu, jakožto synové světla choďte. E5,9 Neb ovoce světla jest ve všie dobrotě a spravedlnosti a v svatosti a v pravdě E5,10 zkušujíce, co by bylo dobře líbezného bohu. E5,11 A neroďte obcovati neužitečným skutkóm temnosti, ale radše trescete. E5,12 Neb to, což se tajně děje od nich, mrzko jest i mluviti. E5,13 A všeliká věc, kteráž trestána bývá, od světla se zevuje,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).